راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- مدیر اجرایی مجلات دانشگاه
مدیر اجرایی مجلات دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آقای دکتر طاهر عزیزی خالخیلی

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.117.23.fa
برگشت به اصل مطلب