راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره 7 بهار و تابستان 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۶ | 
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
 
 
سال چهارم/ شماره 7
بهار و تابستان 1396
 
 
اسامی داوران مقالات در این شماره:
 
دکتر حمید امیرنژاد
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مسعود بیژنی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حامد چهارسوقی امین
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
دکتر سیدعلی حسینی یکانی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر فاطمه شفیعی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر طاهر عزیزی
استادیار دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سید مجتبی مجاوریان
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر مرجان واحدی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.119.27.fa
برگشت به اصل مطلب