راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره 8 پاییز و زمستان 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۶ | 
 
دکتر حمید امیرنژاد
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حامد چهارسوقی امین
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام
دکتر سمیه شیرزادی لسکوکلابه
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عنایت عباسی
استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین عبدالله زاده
استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر طاهر عزیزی خالخیلی
استادیار دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر جواد قاسمی
استادیار معاونت آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر حمید کریمی گوغری
استادیار دانشگاه زابل
سید مجتبی مجاوریان
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 

 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.119.27.fa
برگشت به اصل مطلب