راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیر مسئول: محمد مهدی مردانشاهی

سردبیر: حمید امیرنژاد

- مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه: طاهر عزیزی خالخیلی

هیات تحریریه:

دکتر  آقاجانی، حسنعلی                             عضو هیات علمی دانشگاه مازندران 

 دکتر  امیرنژاد، حمید                                   عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر  شاهنوشی، ناصر                                عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 

دکتر  حسینی­ نیا، غلامحسین                        عضو هیات علمی دانشگاه تهران 

دکتر  حسینی یکانی، سید علی                    عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر  صدیقی، حسن                                    عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران 

 دکتر  مجاوریان، سید مجتبی                        عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 دکتر  میردامادی، سید مهدی                       عضو هیات علمی دانشگاه آزاد- علوم و تحقیقات تهران 

 

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب