راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مدیر مسئول: 


محمد مهدی مردانشاهی

پست الکترونیک: mehdy۱۳۵۲yahoo.com
 

 

سردبیر: 
 


دکتر حمید امیرنژاد
استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: h.amirnejadsanru.ac.ir


 

- مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه:

 

دکتر رحمت عیاسی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک:r.abasisanru.ac.ir

ویراستار علمی: حمید امیرنژاد
ویراستار انگلیسی: دکتر مهدی مردانی
صفحه آرایی: دفتر پژوهشنامه- فاطمه اسماعیلی
 

هیات تحریریه:

 

دکتر حسنعلی آقاجانی
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
پست الکترونیک: aghajaniumz.ac.ir
 
دکتر حمید امیرنژاد
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: h.amirnejadsanru.ac.ir
 
دکتر ناصر شاهنوشی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: Shahnoushium.ac.ir

 
دکتر سید علی حسینی یکانی 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: s.a.hosseinisanru.ac.ir

 
دکتر حسن صدیقی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
پست الکترونیک: sadigh_hmodares.ac.ir
 
دکتر سید مجتبی مجاوریان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پست الکترونیک: mmojaveriansanru.ac.ir
دکتر سید مهدی میردامادی 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد- علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیک: m.mirdamadiisrbiau.ac.ir
 

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب