دوره 10، شماره 19 - ( بهار و تابستان 1402 )                   جلد 10 شماره 19 صفحات 92-81 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

jadidi M, hosseini S M, shojaei S, azma F. (2023). Designing an Entrepreneurial Exit Model with an Emphasis on Job Burnout in Start-up Agricultural Businesses. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(19), 81-92. doi:10.61186/jea.10.19.81
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-336-fa.html
جدیدی محسن، حسینی سید محمدرضا، شجاعی سامره، آزما فریدون. طراحی مدل خروج کارآفرینانه با تأکید بر فرسودگی شغلی در کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (19) :92-81 10.61186/jea.10.19.81

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-336-fa.html


استادیار، گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران
چکیده:   (1229 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: امروزه کسب‌وکارهای نوپا بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند تحول در بازارهای جهانی هستند. با توجه به اینکه در کشور ما استقبال از کسب‌وکارهای نوپا رو به افزایش است، باید به دنبال راه‌حلی برای سرانجام این کسب‌وکارها در بازار پررقابت کنونی باشیم، لذا راه حل این مساله را می‌توان در خروج کارآفرینانه جستجو کرد. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل خروج کارآفرینانه با تأکید بر فرسودگی شغلی در کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. روش گردآوری عوامل مؤثر بر خروج کارآفرینانه از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان شناسایی می‌باشد و برای طراحی مدل از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری و برای خوشه‌بندی از روش میک‌مک با نرم‌افزار اکسل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مؤلفه‌های تنش‌های مدام مالی، بروز مشکلات روان‌شناختی، کاهش اعتماد به نفس و کمال‌گرایی بیش از حد در سطح اول و عدم روحیه تاب‌آوری در سطح دوم و مؤلفه‌های کیفیت پایین زندگی کاری، بی‌اشتیاقی به کار، عدم تحمل مشکلات بیرونی در سطح سوم، مؤلفه‌های ناامیدی و عدم آینده‌نگری در سطح چهارم، ضعف ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه در سطح پنجم، نداشتن توجیه اقتصادی کسب‌وکار در سطح ششم، فرسودگی ذهنی در سطح هفتم، مؤلفه‌های نداشتن تجربه کاری مناسب، عدم توجه به شایستگی افراد و چالش‌های ارتباطی در سطح هشتم و مؤلفه‌های فضای نامناسب کسب‌وکار، نداشتن دانش کافی در سطح نهم  قرار دارند و مؤلفه‌های فضای نامناسب کسب‌وکار، نداشتن توجیه اقتصادی کسب‌وکار، نداشتن تجربه کاری مناسب، عدم توجه به شایستگی افراد، چالش‌های ارتباطی و نداشتن دانش کافی در خوشه مستقل، مؤلفه‌های کمال‌گرایی بیش از حد، عدم آینده‌نگری، عدم روحیه تاب‌آوری، بروز مشکلات روان‌شناختی، کاهش اعتماد به نفس، بی‌اشتیاقی به کار  و ناامیدی  در خوشه وابسته و مؤلفه‌های کیفیت پایین زندگی کاری، تنش‌های مدام مالی، فرسودگی ذهنی، عدم تحمل مشکلات بیرونی و ضعف ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه در خوشه پیوندی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: زیربنای مدل خروج کارآفرینانه با تأکید بر فرسودگی شغلی در کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی، مؤلفه‌های فضای نامناسب کسب‌وکار و نداشتن دانش کافی می‌باشند. در نهایت پیشنهاد می‌شود برای مدیران کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی دوره‌های آموزشی برگزار شود و با آموزش روش‌های مناسب خروج، به ادامه حیات کارآفرینانه آن‌ها کمک شود و کسب‌وکارهای نوپای کشاورزی به سازمان‌هایی پویا برای مشارکت کارکنان با توانایی‌های بالا تبدیل شده تا بتوانند با محیط رقابتی سازگار شوند.

متن کامل [PDF 1861 kb]   (273 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1401/8/9 | پذیرش: 1401/10/12 | انتشار: 1402/6/27

فهرست منابع
1. Alfred, A, Richard, A, George, O, & Justina, A. (2018). Success Factors for Micro and Small Agribusiness Enterprises (MSES) - The Case of Ghana, Journal of Agribusiness and Rural Development ,1(47): 5-12. [DOI:10.17306/J.JARD.2018.00406]
2. Bastami, E., Sayeh Miri, K., Bastami, T., & Cheraghizadegan, B. (2019). Prevalence of burnout in Iran: a systematic review and meta-analysis, Occupational Health and Safety, 10(3):301-315.
3. Davari, A., & Chubineh, B. (2015). Factors affecting entrepreneurial exit (case study: active companies in the country's tools field), Journal of Karafen, 13(2):15-36.
4. DeTienne, D. R., McKelvie, A., & Chandler, G. N. (2015). Making sense of entrepreneurial exit strategies: a typology and test, Journal of Business Venturing, 30(2): 255-272. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2014.07.007]
5. Fakhimi Banafshe Warag, Q., Shariatnia, A. & Mousavi Moheb, M. (2019). Examining the role of entrepreneurial orientation and managers' feeling of work loneliness on the relationship between job stress and job burnout (case study: Ministry of Justice), Iranian Public Management Studies, 2(3): 103-132.
6. Khadameh, S, Fatahi, H, & Dolatshah, p. (2015). Investigating the decision factors for entrepreneurial exit in knowledge-based companies, The Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran.
7. Hessels, J., Grilo, I. Thurik,R.,& van der Zwan,P. (2018).Entrepreneuria exit and entrepreneurial engagement. Journal of Evolutionary Economics. 21: 447-471. [DOI:10.1007/s00191-010-0190-4]
8. Khakzadian, M., & Rezaei, H. (2020). Identification and analysis of factors affecting entrepreneurial marketing in agricultural cooperatives of Mazandaran province, Journal of Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 8(15): 54-46. [DOI:10.52547/jea.8.15.46]
9. Khosravi, M., Nasiri, M., & Saidi, P. (2020). Designing the success model of new agricultural businesses with an interpretive structural modeling approach, Journal of Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 8(16): 53-44. [DOI:10.52547/jea.8.16.44]
10. Lincoln, Y., & Guba, E. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Technology Research and Development ,30:233-252. [DOI:10.1007/BF02765185]
11. Mirinejad, N., & Aramesh, H. (2018). Analysis of the key success factors of start-up businesses in established companies in growth centers and science and technology parks of Sistan and Baluchistan province, National Conference on Economy, Development Management and Entrepreneurship with the Approach of Supporting Iranian Goods. Zahedan.
12. Mohagheg Neishabouri, M., Talebi, K., & Sajjadi, M. (2016). Entrepreneurs' exit factors: integrating individual-environment perspective, Journal of Entrepreneurship Development, 10(3): 516-497.
13. Mohed Mohammadi, H., Motamedi Nia, Z., Rizwanfar, A., Alam Beigi, A., & Mahdizadeh, H. (2018). Acceleration model of the ecosystem growth of academic agricultural entrepreneurship system from the point of view of startup business experts. Journal of Agricultural Education Management Research, 11(50): 39-59.
14. Moterased, M., Sajadi, S. M., Davari, A., & Zali, M. R (2021). Toward prediction of entrepreneurial exit in Iran; a study based on GEM 2008-2019 data and approach of machine learning algorithms, Journal of Big Data and Computing Visions, 1(3): 111-127.
15. Nadafi, R., & Ahmadvand, M. (2016). Identifying and prioritizing drivers for the development of start-up businesses using Q methodology, Entrepreneurship Development, 10(3): 517-534.
16. Nouri, P., Ahmadi Kafshani, A., & Talebi, K. (2015). Identifying the exit factors of Iranian entrepreneurs: a narrative approach, Journal of Entrepreneurship Development, 9(1):159-175.
17. Parsanjad, M, & Shahcheragh, R. (2020). Prioritizing the reasons for the entrepreneur's exit from the business during the company's growth stages, Journal of In novation Management and Operational Strategies, 2(1): 1-13.
18. Pauley, M. (2019). The experience of entrepreneurial exit: an exploratory study of average micro and small business owners, Thesis Restricted in Accordance with University Rregulations.
19. Sadeghi, F., Eliyasi, M., Mohammadi, M., & Ashrafi, M. (2019). Determining the structural relationships and ranking factors affecting entrepreneurial exit in knowledge-based companies in the field of bio-technology, Journal of Development and Transformation Management, 43(1): 57-64.
20. Shen Y, Wang Q, Hua D & Zhang Z. (2021). Entrepreneurial Learning, Self-Efficacy, and Firm Performance: Exploring Moderating Effect of Entrepreneurial Orientation, Journal of Frontiers in Psychology. 12:731628. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.731628]
21. Talebi, K., Khosravi, N., Imanipour, N., & Sajjadi, M. (2019). Identifying the social network of entrepreneurs in entrepreneurial exit, Journal of Entrepreneurship Development, 13(1): 40-21.
22. Vrushan, k Shah, A & Miriam, M. (2019). Predicting the success of a startup company, Journal of semantic scholar,1(1):1-11.
23. Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D. R., & Cardon, M. S. (2010). Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers, Journal of Business Venturing, 25(4):361-375. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2009.01.001]
24. Yousfi, Z., Naderi, N., & Rezaei, B. (2015). Factors affecting the continued activity and growth of emerging agricultural companies. Journal of Innovation Management, 5(4):1-18.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb