دوره 9، شماره 18 - ( پاییز و زمستان 1401 )                   جلد 9 شماره 18 صفحات 56-47 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholamrezaei D, Mohammadi M. (2022). Study of the Effect of the Employees Social Capital on the Entrepreneurial Performance of Rural Cooperatives Regarding the Mediating Role of Employees Organizational Commitment. J Entrepreneurial Strategies Agric. 9(18), 47-56. doi:10.52547/jea.9.18.47
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-310-fa.html
غلامرضائی داود، محمدی مریم. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی برعملکرد کارآفرینانه تعاونی های روستایی با در نظرگرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان سنندج) راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1401; 9 (18) :56-47 10.52547/jea.9.18.47

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-310-fa.html


دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (1669 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: توسعه تعاونی ­های روستایی و عملکرد کارآفرینانه­ ی آن­ها، یکی از ضرورت ­های توسعه­ ی روستایی است که در برنامه ­های توسعه­ ی کشور مورد توجه قرار­گرفته ­است. بررسی­ ها نشان می ­دهد، عملکرد این تعاونی­ ها تحت تأثیر سرمایه­ ی اجتماعی کارکنان قرار دارد. با این ­حال در سال­ های اخیر، کمتر به سرمایه اجتماعی به ­عنوان زمینه ­ساز ارتباط و مشارکت بهینه افراد و محرک عملکرد کارآفرینانه توجه شده ­است. از طرفی یکی از مبانی راهبردی افزایش عملکرد کارآفرینانه، تعهد سازمانی است، چراکه اثرگذاری گرایش کارآفرینانه منوط به وجود هویت­ قوی مبتنی بر مأموریت سازمان و تعهد به اهداف رسمی گزارش شده ­است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه­ اجتماعی کارکنان بر عملکرد کارآفرینانه تعاونی­ های روستایی با در­نظر­گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی است.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران تعاونی­ های روستایی شهر سنندج به تعداد 680 نفر بوده و حجم نمونه برابر با 246 نفر برآورد و به روش نمونه ­گیری تصادفی ساده، انتخاب­ شدند. داده ­ها با استفاده از پرسش نامه­ های استاندارد سرمایه اجتماعی، گرایش کارآفرینانه و تعهد سازمانی جمع ­آوری و با آزمون مدل­ سازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
یافته‌ها: تحلیل نتایج تحقیق، نشان­داد سرمایه ­اجتماعی، تأثیر مستقیم مثبت و معنی ­دار بر عملکرد کار­آفرینانه تعاونی­ های روستایی دارد؛ تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معنی ­دار برعملکرد کار­آفرینانه تعاونی ­ها دارد و در­عین­ حال، در رابطه ­ی بین سرمایه ­اجتماعی و عملکرد کار­آفرینانه تعاونی­ های روستایی، نقش میانجی دارد.
نتیجه­گیری: سرمایه اجتماعی، حاصل روابط بین کارکنان است و می ­تواند اعتماد، درک متقابل، ارزش­ های مشترک و ارزش­ های رفتاری را توسعه­ دهد. بنابراین انتظار می­رود با افزایش سرمایه­ اجتماعی در تعاونی­ ها، عملکرد کارآفرینانه آن­ها افزایش پیدا­ کند. همچنین، کارکنانی که ارتباط اجتماعی مناسبی با همکاران خود دارند و با اهداف سازمان تعامل سازنده­ای برقرار کرده ­اند، تعهد بیشتری به سازمان و میل به بقا در آن دارند؛ درنتیجه گرایش کارآفرینانه بیشتری را کسب می ­کنند. به­ این­ ترتیب، پیشنهاد می­ شود فرهنگ حاکم بر سازمان، مشوق و آموزنده چنین روابطی باشد تا از این رهگذر، زمینه­­ ساز گسترش تعهد سازمانی و عملکرد کار­آفرینانه در تعاونی ­های روستایی شود؛ امنیت شغلی کارکنان از طریق توجه به بیمه افراد آزاد شاغل در تعاونی­ ها افزایش یابد و سطح رضایت مندی شغلی کارکنان نیز  از طریق برنامه ­های انگیزشی بهبود داده شود.

متن کامل [PDF 2160 kb]   (773 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش کارآفرینی
دریافت: 1401/2/10 | پذیرش: 1401/7/30 | انتشار: 1401/11/5

فهرست منابع
1. Amirnejad, H., F. Mazrae and R. Zahedian Tajanki. 2018. Investigating the Factors Affecting the Financial Success of Agricultural Enterprises (Case Study of Agricultural Cooperatives in selected cities). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 5(10): 20-26 (In Persian). [DOI:10.29252/jea.5.10.20]
2. Bahmani A. and F. aslani. 2021. Investigating the Effect of Entrepreneurial Orientation on Entrepreneurial Intention of Small and Medium Agricultural Businesses: The Mediating Role of Psychological Capital (Case Study: Paddy Farmers in Noor City), 8 (16):78-85 (In Persian)
3. Bienstock, C.C., C.W. DeMoranville and R.K. Smith. 2003. Organizational citizenship behavior and service quality. Journal of Services Marketing, 17(4): 357-378. [DOI:10.1108/08876040310482775]
4. Certo, S. T., Moss, T. W. and J.C. Short. 2009. Entrepreneurial orientation: An applied perspective. Business Horizons, 52(4): 319-324. [DOI:10.1016/j.bushor.2009.02.001]
5. Chandler, G.N. and D.W. Lyon. 2001. Issues of research design and construct measurement in entrepreneurship research: The past decade. Entrepreneurship: Theory and Practice, 25(4): 101-114. [DOI:10.1177/104225870102500407]
6. Chang, S.C., R.J. Lin, F.J. Chang and R.H. Chen. 2007. Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation. Industrial Management & Data Systems, 107(7): 997-1017. [DOI:10.1108/02635570710816711]
7. Covin, J.G., K.M. Green and D.P. Slevin. 2006. Strategic process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth rate relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1): 57- 1. [DOI:10.1111/j.1540-6520.2006.00110.x]
8. Dawley, D.D., R.D. Stephens and D.B. Stephens. 2005. Dimensionality of organizational commitment in volunteer workers: Chamber of commerce board members and role fulfillment. Journal of Vocational Behavior, 67(3): 511-525. [DOI:10.1016/j.jvb.2004.09.001]
9. De Clercq, D., D. Dimov and N.T. Thongpapanl. 2010. The moderating impact of internal social exchange processes on the entrepreneurial orientation-performance relationship. Journal of Business Venturing, 25(1): 87-103. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2009.01.004]
10. Emhan, A., Tongur, A., and I. Turkoglu. (2016). An Analysis of the Social Capital, Organizational Commitment and Performance in the Public Sector of Southeastern Turkey. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 12(47): 49-62.
11. Farsi, J.Y., A. Rezazadeh, and A.D. Najmabadi. 2013. Social capital and organizational innovation: The mediating effect of entrepreneurial orientation. Journal of Community Positive Practices, 13(2): 22-40 (In Persian). [DOI:10.2139/ssrn.2490385]
12. Ferreira, J. 2001. Corporate entrepreneurship: a strategic and structural perspective. New England Journal of Entrepreneurship, 4(2): 59-70. [DOI:10.1108/NEJE-04-02-2001-B006]
13. Fogel, G. 2001. An analysis of entrepreneurial environment and enterprise development in Hungary .Journal of Small Business Management, 39(1): 103-109. [DOI:10.1111/0447-2778.00010]
14. Foroughi, N. and M.G. Chegini. 2016. Influences of organizational investments in social capital on Iran Insurance's employee commitment and performance. Journal of Current Research in Science, 1(4): 17-32 (In Persian).
15. Fukuyama, F. 2001. Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1): 7-20. [DOI:10.1080/713701144]
16. Handlon, R. L. 2009. The departure of the insurance agent: The impact organizational commitment, organizational justice, and job satisfaction have on intent to leave in the insurance industry (Doctoral dissertation, Capella University).
17. Hashemi, S.M.K., H.K. Nadi, S.M. Hosseini and A. Rezvanfar. 2012. Explaining agricultural personnel's intrapreneurial behavior: the mediating effects of job satisfaction and organizational commitment. International Journal of Business and Social Science, 3(6): 299-308 (In Persian).
18. Kim, S.G. and Y.S. Seo. 2016. Mediating effect of social capital between transformational leadership and organizational commitment of nurses in hospitals. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 17(2): 282-289. [DOI:10.5762/KAIS.2016.17.2.282]
19. Kawachi, Ichiro; Subramanian, S.V. and Kim, Daniel. 2008. Social Capital and Health. Springer New York, NY, 63-81. [DOI:10.1007/978-0-387-71311-3]
20. Lee, S.M. and S.J. Peterson. 2000. Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35(4): 401-416. [DOI:10.1016/S1090-9516(00)00045-6]
21. Li, Y.H., J.W. Huang and M.T. Tsai. 2009. Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge creation process. Industrial Marketing Management, 38(4): 440-449. [DOI:10.1016/j.indmarman.2008.02.004]
22. Macedo, I.M., J.C. Pinho and A.M. Silva. 2016. Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The mediating effect of organizational commitment. European Management Journal, 34(1): 36-46. [DOI:10.1016/j.emj.2015.10.003]
23. MacKinnon, D.P. 2008. Introduction to statistical mediation analysis. Routledge.
24. Mair, J. and I. Marti. 2006. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1): 36-44. [DOI:10.1016/j.jwb.2005.09.002]
25. Masoomi, E. and K. Rezaei-Moghaddam. 2021. Factors Affecting Entrepreneurial Opportunity Exploitation in Iran Agriculture Sector. Jea, 8(16): 13-23 (In Persian).
26. Meyer, P.J. and J.N. Allen. 1997. Commitment in the workplace: Theory, research, and Application. Thousand Oaks, CA: Sage. [DOI:10.4135/9781452231556]
27. Murphy, G.B. and S.K. Callaway. 2004. Doing well and happy about it? Explaining variance in entrepreneurs' stated satisfaction with performance. New England Journal of Entrepreneurship, 7(2): 15-26. [DOI:10.1108/NEJE-07-02-2004-B003]
28. Nahapiet, J. and S. Ghoshal. 1998. Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2): 242-266. [DOI:10.2307/259373]
29. ParvizKafcheh, P. and F. Hosseini, 2015.Relationship between social capital and entrepreneurship in the developing countries (a case study, Kurdistan province of Iran). ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives, 4(1): 72-78 (In Persian).
30. Petrou, A. and I. Daskalopoulou. 2013.Social capital and innovation in the services sector. European Journal of Innovation Management, 16(1): 50-69. [DOI:10.1108/14601061311292850]
31. Rodrigo-Alarcón, J., P.M. García-Villaverde, M.J. Ruiz-Ortega, and G. Parra-Requena. 2018. From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities. European Management Journal, 36(2): 195-209 [DOI:10.1016/j.emj.2017.02.006]
32. Semih, I. 2011. Social capital of social capital researchers. Review of Economics and Institutions, 2(2): 1-28 [DOI:10.5202/rei.v2i2.32]
33. Tahmasbi Roshan, N., A. Morovati Sharif Abadi, S.H. Mirghafoori and S.H. Fakhreddini. 2019. Role of Sustainable Supply Chain Management Dimensions on Sustainability of Mazandaran Province Agricultural Cooperatives. Co-Operation and Agriculture (Taavon), 8(29): 1-33 (In Persian).
34. Taslimi, S., A. Monavvarian and M. Ashena. 2007. Survey of the relationship between social capital and inter-organizational entrepreneurship. Organizational Culture Management, 4(4): 27-56 (In Persian).
35. Wiklund, J. and D. Shepherd. 2005. Entrepreneurial orientation and small business performance: a configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1): 71-91. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2004.01.001]
36. Zehir, C., B. Müceldili, and S. Zehir. 2012. The impact of corporate entrepreneurship on organizational citizenship behavior and organizational commitment: Evidence from Turkey SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58: 924-933. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.1071]
37. Zhou, G.Y. 2017. A Study on the Relationship between Social Capital and Enterprise Performance in the Cultural and Performing Arts Industry: The Mediating Role of Business Model. DEStech Transactions on Computer Science and Engineering, (itme). [DOI:10.12783/dtcse/itme2017/8002]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb