راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی-  ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538
ISSN الکترونیک 4563-2676 چاپی 3426-2538

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/25 | 
ISSN      الکترونیک 4563-2676      و      چاپی 3426-2538
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.116.29.fa
برگشت به اصل مطلب