راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- گواهی تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی
گواهی تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.132.36.fa
برگشت به اصل مطلب