راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- آمار نشریه
امار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
مقالات منتشر شده: 149
نرخ پذیرش: 70.7
نرخ رد: 29.3
میانگین داوری: 112 روز
میانگین انتشار: 95 روز
جدول آمار مقایسه ای مقالات
 
ردیف موضوع ۱۴۰۰/۱/۱ تا ۱۴۰۱/۱/۱ ۱۴۰۱/۱/۱ تا ۱۴۰۲/۱/۱
۱ مقالات دریافت شده ۴۴ ۵
۲ مقالات پذیرفته شده ۲۷ ۴
۳ مقالات منتشر شده ۲۴ ۰
۴ مقالات پذیرش شده و موجود در صف انتشار ۰ ۰
۵ مقالات رد شده ۴ ۱
۶ مقالات رد شده بدون داوری ۰ ۱
۷ مقالات رد شده بعد از داوری ۴ ۰
۸ نسخه های منتشر شده ۲ ۰
۹ متوسط زمان دریافت تا پذیرش مقالات (روز)
برای مقالات پذیرفته شده در سال مورد نظر
۱۰۶ ۱۴۳
۱۰ متوسط زمان پذیرش تا انتشار مقالات (روز)
برای مقالات منتشر شده در سال مورد نظر
۱۲۹ -
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.135.39.fa
برگشت به اصل مطلب