راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- پیروی از قوانین Cope
پیروی از قوانین Cope

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.145.48.fa
برگشت به اصل مطلب