راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- اطلاعات نشریه
آمار نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
مقالات منتشر شده: 125
نرخ پذیرش: 73.7
نرخ رد: 26.3
نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.39.38.fa
برگشت به اصل مطلب