راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- درباره نشریه
معرفی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با سلام
در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 25/12/95 با اعطای اعتبار 
علمی -ترویجی  نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، موافقت گردید.

لذا از عموم متخصصان و محققان جهت جهت انتشار  مقالات مرتبط با این عنوان منطبق بر راهنمای نگارش،  به این نشریه دعوت به عمل می آید.


استراتژی این نشریه بازتاب تصمیم گیری ها و انعکاس پژوهش‌های انجام یافته در زمینه کاربرد و استفاده از دانش کارآفرینی در کشاورزی می‌باشد که به طور مختصر به شرح زیر می‌باشد: 

1- گسترش دستاوردهای حاصل از پژوهش های متخصصین در زمینه موضوع نشریه 

2- تسهیل دسترسی به اطلاعات، تجربیات، دستاوردهای علمی و انتقال و تبادل نتایج یافته‌ها

3- ترویج فرهنگ پژوهش های علمی و توسعه دانش در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه موضوع نشریه 

4- گسترش کاربرد نتایج رشته مرتبط با موضوع نشریه در رشته‌های دیگر و تاکید بر مطالعات بین‌رشته‌ای 

5- ارتقای فهم عمومی مردم از دانش و تحکیم پیوند میان پژوهشگران و متخصصین با کل جامعه.

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب