راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی:
http://jea.sanru.ac.ir/find-1.42.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب