دوره 6، شماره 11 - ( بهار و تابستان 1398 )                   جلد 6 شماره 11 صفحات 26-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Haji L, Valizadeh N, Karimi H. Investigating the Effects of Contextual Factors on Entrepreneurial Spirit The Case of Agricultural Cooperatives in Naghadeh Township . jea. 2019; 6 (11) :26-33
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-176-fa.html
حاجی لطیف، ولی زاده ناصر، کریمی حمید. بررسی اثرات عوامل زمینه ‌ای بر روحیه‌ ی کارآفرینی مورد مطالعه: تعاونی‌ های کشاورزی شهرستان نقده . راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. 1398; 6 (11) :26-33

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-176-fa.html


بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (214 مشاهده)
   توجه و تقویت روحیه ‏ی کارآفرینی از مباحث مهم کارآفرینی در بین افراد جامعه می‏باشد که تحقق این مهم فراهم ­آوردن بستر مناسبی تحت­عنوان عوامل زمینه‏ ای را می‏ طلبد. تحقیق حاضر به­ بررسی اثرات عوامل زمینه‏ ای بر روحیه ‏ی کارآفرینی در بین اعضای تعاونی‏ های کشاورزی شهرستان نقده می ‏پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بود و با فن پیمایش مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق (1170N=) نفر از اعضای تعاونی‏ ها بودند که تعداد 290 نفر از آنان با استفاده از جدول کریجسی و مورگان و روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه ‏ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع ‏آوری داده‏ ها پرسشنامه محقق ساخته‏ ای بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‏های مختلف پرسشنامه بین 88/0 تا 92/0 محاسبه شد. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی و سیاسی بر روحیه‏ ی کارآفرینی تأثیر مثبت و معنی‏ داری دارد. به ­طوری که مقدار ضریب تعیین، 66/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‏کند. براساس نتایج، پیشنهاد می ‏شود که تعاونی ‏های کشاورزی به دلیل پتانسیلی که در زمینه ‏ی کارآفرینی و به طبع آن پرورش روحیه کارآفرینی دارند، مورد توجه سیاستگزاران قرار بگیرند.
متن کامل [PDF 286 kb]   (89 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: ۱۳۹۸/۱/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۳/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴

فهرست منابع
1. Ahmadi, F., R. Shafei and N.F. Mefakherinia. 2012. Investigating the impact of individual and environmental factors on students' entrepreneurial behavior in Kurdistan University. Entrepreneurship Development, 15 Volume 5, Issue 1- Serial Number 15: 145-163(In Persian).
2. Abdulwahab, M.H. and R.A. Al-Damen. 2015. The impact of entrepreneurs' characteristics on small business success at medical instruments supplies organizations in Jordan. International Journal of Business and Social Science, 6(8): 164-175.
3. Alvani, S.M., S. Safari, R. Kohan Hoosh Nejad and S. Khodamoradi. 2017. Factors affecting corporate entrepreneurship: the case of food industry. Management Studies, 25(82): 1-27 (In Persian).
4. Ansari, M.T. and A. Soleimanizadeh. 2010. Investigating Environmental Factors Affecting the Development of Entrepreneurship from the Entrepreneur's Perspective. Journal of Management Research, 1(1): 87-110 (In Persian).
5. Armesh, H., C.C. Wei and G. Marthandan. 2014. Corporate entrepreneurship antecedents and firm performance in Iranian manufacturing SMEs: mediating role of corporate entrepreneurship. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 36-51.‌
6. Azami, M., A. Yaghobi Farahani, E. Mousavi and A.H. Pirmoradi. 2014. Developing of organizational entrepreneurship in cooperatives. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(1): 1-18 (In Persian).
7. Bahrami, M., F. Sepaseh, M.M. Kiani, H. Yaghouti, M. Salehi and M. Khanjankhani. 2017. An investigation on entrepreneurship status of healthcare management students in Shahid Sadoughi University of medical sciences, Yazd, Iran. Management Strategies in the Health System, 2(2): 79-87 (In Persian).
8. Bashirahsan, M. and R. Ghorbaninejad. 2017. The role of entrepreneurial women in economic development (case study: Khoramrod rural district of Tuyserkan city). Geographical Territory, 14(53): 93-108 (In Persian).
9. Bird, B. and L. Schjoedt. 2017. Entrepreneurial behavior: Its nature, scope, recent research, and agenda for future research. In Revisiting the Entrepreneurial Mind (pp. 379-409). Springer, Cham [DOI:10.1007/978-3-319-45544-0_23]
10. .‌Busenitz, L.W. and C.M. Lau. 1996. A cross-cultural cognitive model of new venture creation. Entrepreneurship theory and practice, 20(4): 25-40.‌ [DOI:10.1177/104225879602000403]
11. Çavuş, M.F. and A. Gökçen. 2015. Psychological capital: Definition, components and effects. British Journal of Education, Society and Behavioural Science, 5(3): 244-255. [DOI:10.9734/BJESBS/2015/12574]
12. Deakins, D. and M. Freel. 2003. Entrepreneurship and small firms. 3thed. Berkshire: Mc Grow Hill.
13. Donyei, H., J. Yaghobi and Y. Rajaei. 2010. Factors affecting on entrepreneurship strengthening and development of agricultural cooperatives in Zanjan province. Cooperative Magazine, 3: 125-112 (In Persian).
14. Farahani, A., H. Ghasemi and N. Mohammadi. 2013. Investigating environmental factors affecting on entrepreneurial spirituality of students graduate in physical education. Applied Research in Sport Management, 2(3): 61-74 (In Persian).
15. Faraji-Sabokbar, H., S.A. Badri, H. Sajasy Ghidari, T. Sadeghloo and A. Shahdadi Khajeh Asgar. 2011. Prioritization of entrepreneurship development in rural areas by using promethean technique (case study: Suburbs of Khodabandeh district, Zanjan province). Geographic Research, 75: 68-53 (In Persian).
16. Golrd, P. 2005. Effective factors in development entrepreneurship of Iranian women's. Journal of Women's Research, 3(1): 101-123 (In Persian).
17. Guth, W.D. and A. Ginsberg. 1990. Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship. Strategic management journal, 5-15.‌
18. Haji, L., M. Chizari and Sh. Choobchian. 2016. Structural analysis of factors affecting the sustainable development of agricultural production cooperatives in rural areas Naghadeh Township. Journal of Rural Research, 7(1): 195-216 (In Persian).
19. Hemati, M., J. Abadi and S. Islami. 2014. The relationship between organizational entrepreneurship and psychological empowerment in physical education teachers. Sport Management Studies, 26: 165-180 (In Persian).
20. Histrich, R.D. and M. Drnovsek. 2002. Entrepreneurship and small business research: A European perspective. Journal of Small Business and Enterprise Development, 2: 172-222. [DOI:10.1108/14626000210427348]
21. Hoshmandan-Moghaddamfard, Z., A. Razvanfar, H. Movahedmadmadi and A. Shams. 2011. Measuring the entrepreneurial spirit of students of agricultural schools in Zanjan province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 7(2): 105-114 (In Persian).
22. Howard, S. 2004. Developing entrepreneurial potential in youth: The effects of entrepreneurial education and venture creation. University of South Florida Report, 3-17.
23. Kearney, C., R. Hisrich and F. Roche. 2008. A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3): 295-313.‌ [DOI:10.1007/s11365-007-0048-x]
24. Laspita, S., N. Breugst, S. Heblich and H. Patzelt. 2012. Intergenerational transmission of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 27(4): 414-435.‌ [DOI:10.1016/j.jbusvent.2011.11.006]
25. Lordkipanidze, M. 2002. Enhancing entrepreneurship in rural tourism for sustainable regional development. The case of Söderslätt region. Sweden. The International Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE, Lund University.‌
26. Meysami, A.M., G. Mohammadi Elyasi, A. Mobinin Dehkordi and S.R. Hejazi. 2017. Dimensions and components of the technological entrepreneurship ecosystem in Iran. Journal of Technology Development Management, 5(3): 9-42 (In Persian).
27. Modrisi, M. 2011. Identification of institutional factors affecting on academic entrepreneurship, Tehran: Tehran University. Thesis of MSc. Faculty of Management, Entrepreneurship Department (In Persian).
28. Mokaya, S.O. 2012. Corporate entrepreneurship and organizational performance, Theoretical perspectives approaches and outcomes. International Journal of Arts and Commerce, 1(4): 133-143.‌
29. Pournazari, M. 2016. Analysis of factors affecting entrepreneurial behavior on agricultural entrepreneurs in Hormozgan province. Agricultural extension and education. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, (In Persian).
30. Razaghandi, N. and K. Dorani. 2010. Identifying the individual and environmental factors affecting on success of the top entrepreneurs in Tehran province to provide a training model. Journal of Entrepreneurship Development, Second Year, 6: 55-39 (In Persian).
31. Rezaei, R. 2014. Study the role of entrepreneurship in the development of rural cooperatives. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(1): 85-102 (In Persian).
32. Sadeghi, M. and E. Malekinia. 2011. Assessing students from the entrepreneurial environment and explaining their relationship with entrepreneurial intent. Journal of Research and Planing in Higher Education, 59: 69-89 (In Persian).
33. Sobel, R.S. and K.A. King. 2008. Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship?. Economics of Education Review, 27(4): 429-438.‌ [DOI:10.1016/j.econedurev.2007.01.005]
34. Taghraei, M.T., M. Rezvani, M.H. Mubaraki, J.Y. Farsi and Z. Mirzaei. 2016 .Identification of environmental factors affecting cultural entrepreneurship in nomadic handicrafts. Quarterly Journal of Economics Space and Rural Development, Year 5(3): 19-36 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.serd.5.17.19]
35. Toosi, R., A. Jamshidi and A. Tagdisi. 2013. Rural entrepreneurship and determining the factors affecting it (case study: villages in Minoodasht county). Journal of Rural Research and Planning, 3 (8): 2-12 (In Persian).
36. Tugraei, M.T., M. Rezvani, M.H. Mubaraki, J. Yadollahi Farsi and Z. Mirzaei. 2016. Identification of environmental factors affecting on cultural entrepreneurship in nomadic handicrafts. Journal of space economics and rural developmentt, 5(3): 19-36 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.serd.5.17.19]
37. Warren, M. 2011. Econometric analysis of the impact of entrepreneurship on economic growth-Case of the Kenyan economy. Journal of Economics and Sustainable Development, 2(7): 71-88.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb