دوره 7، شماره 14 - ( پاییز و زمستان 1399 )                   جلد 7 شماره 14 صفحات 11-20 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bashirkhodaparasti R, bagheri garbollagh H. Investigating the Role of Brand Orientation and Entrepreneurship Orientation on Brand Performance in Green Food Producers. jea. 2021; 7 (14) :11-20
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-225-fa.html
بشیرخداپرستی رامین، باقری قره بلاغ هوشمند. واکاوی نقش جهت گیری برند و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد برند در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی سبز. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. 1399; 7 (14) :11-20

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-225-fa.html


گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، ایران
چکیده:   (273 مشاهده)
گرایش کارآفرینانه یک ساختار با ارزشی ا­ست برای درک چگونگی و چرایی برخی شرکت ­ها که قادرند به­ طور مرتب در طول زمان از طریق راه­ های جدید رشد کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش جهت ­گیری برند و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد برند در شرکت­های تولیدکننده مواد غذایی سبز است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شد. تعداد نمونه در این مطالعه 94 نفر از کارکنان شرکت­ تولید­کننده مواد غذایی سبز در شهر تهران است که به روش نمونه ­گیری کوکران انتخاب شدند. جمع ­آوری داده­ها در پژوهش حاضر در دوره­ی زمانی زمستان 1398 انجام شده ­است و به­ منظور تحلیل داده­ ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. برای سنجش روایی از روایی همگرا و واگرا توسط نرم ­افزار بهره گرفته شد و به ­منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه ­های پژوهش بیشتر از 0/7 است. یافته ­های پژوهش نشان داد که جهت ­گیری برند و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد برند تأثیر معنی ­داری دارد. همچنین، بین جهت ­گیری برند و گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنی­ داری یافت شد. از آنجا که قلب گـرایش کارآفرینانـه، نـوآوری است، شرکت ­های تولیدکننده­ ی مواد غذایی سبز بهتر قادر به ایجاد برندهای خلاقانـه بـرای محصـولات و خـدمات خــود و ارائــه تصــویری متفــاوت از سازمان آنها در بــازار هســتند. از ایــن­رو، اتخــاذ گــرایش کارآفرینانه در شرکت­ های تولیدی موجب ارتقای برندسازی در آنان می ­گردد.
متن کامل [PDF 847 kb]   (78 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/3/12 | پذیرش: 1399/5/1 | انتشار: 1399/12/12

فهرست منابع
1. Ambler, T., C.B. Bhattacharya, J. Edell, K.L. Keller, K.N. Lemon and V. Mittal. 2002. Relating brandand customer perspectives on marketing management. Journal of Service Research, 5(1): 13-25. [DOI:10.1177/1094670502005001003]
2. Baumgarth, C., 2010. "Living the brand": brand orientation in the business-to-business sector. European Journal of Marketing, 44(5): 653-671. [DOI:10.1108/03090561011032315]
3. Coleman, D.A., L. De Chernatony and G. Christodoulides. 2015. B2B service brand identity and brand performance: an empirical investigation in the UK's B2B IT services sector. European Journal of Marketing, 49(7/8): 1139-1162. [DOI:10.1108/EJM-03-2013-0154]
4. Covin, J.G. and G.T. Lumpkin. 2011. Entrepreneurial orientation theory and research: Reflections on a needed construct. Entrepreneurship theory and Practice, 35(5): 855-872.‌ [DOI:10.1111/j.1540-6520.2011.00482.x]
5. Davari, A. and S. Shahbaz Moradi. 2013. Identifying the effect of the eEntrepreneurial erientation and the organizational factors on the performance (Case study: Technical subsidiary firms of the National Iranian Oil Company (NIOC)). Journal of Entrepreneurship Development, 6(3): 125-143 (In Persian).
6. De Chernatony, L., D.A. Coleman and G. Christodoulides. 2015. B2B service brand identity and brand performance. European Journal of Marketing.‌ 7(8):1139-1162. [DOI:10.1108/EJM-03-2013-0154]
7. Droege, W., K. Backhaus and R. Weiber. 1993. Trends und perspektiven im investition sgüter marketing-eine empirische Bestandsaufnahme. Strategien für Investitionsgütermärkte-Antworten auf neue Herausforderungen. Cited in: Baumgarth, C. 2010. Living the brand: brand orientation in the business-to-business sector. European Journal of Marketing, 44(5): 653-671. [DOI:10.1108/03090561011032315]
8. Džafić, Z., S. Zahirović, J. Okičić and A. Kožarić. 2011. Internal and external obstacles to the development of SMEs in Bosnia and Herzegovina. Croatian Economic Survey, (13): 143-171.
9. Esfandyari, Z. and M.J. Naeiji. 2018. The role of market and entrepreneurship orientation on the successof new product development, Roshd -e- Fanavari, 13(52): 54-69 (In Persian).
10. Fornell, C. and D.F. Larcker. 1981. Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics, 382-388. [DOI:10.1177/002224378101800313]
11. Foroudi, P. 2019. Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on hotel industry's brand performance. International journal of hospitality management, 76: 271-285.‌ [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.05.016]
12. Garas, S.R.R., A.F.A. Mahran and H.M.H. Mohamed. 2018. Internal corporate branding impact on employees' brand supporting behaviour. Journal of Product & Brand Management, 27(1): 79-95. [DOI:10.1108/JPBM-03-2016-1112]
13. Hartsfield, S., D. Johansen and G. Knight. 2017. Entrepreneurial orientation, strategy, and marketing capabilities in the performance of born global firms. International Business: Research, Teaching, and Practice, 2(1): 12-38.‌
14. Huang, Y.T. and Y.T. Tsai. 2013. Antecedents and consequences of brand-oriented companies. European journal of marketing, 47 (11/12): 2020-2041. [DOI:10.1108/EJM-07-2011-0371]
15. Hughes, D.E., K.A. Richards, R. Calantone, B. Baldus and R.A. Spreng. 2019. Driving in-role and extra-role brand performance among retail frontline salespeople: Antecedents and the moderating role of customer orientation. Journal of Retailing, 95(2): 130-143.‌ [DOI:10.1016/j.jretai.2019.03.003]
16. Hughes, M. and R.E. Morgan. 2007. Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial marketing management, 36(5): 651-661.‌ [DOI:10.1016/j.indmarman.2006.04.003]
17. Jiang, X., H. Liu, C. Fey and F. Jiang. 2018. Entrepreneurial orientation, network resource acquisition, and firm performance: A network approach. Journal of Business Research, 87: 46-57.‌ [DOI:10.1016/j.jbusres.2018.02.021]
18. Karimi, A., R. Rezaei, M. Ahmadpour Dariani and M. Ansari. 2013. The Impact of Corporate Culture on Entrepreneurial Trends (Case Study: Agricultural and Natural Resources Campus of Tehran University). Journal of Entrepreneurship Development, 6(3): 163-182 (In Persian).
19. Madanoglu, M., L. Altinay and X.L. Wang. 2016. Disentangling the effect of family involvement on innovativeness and risk taking: The role of decentralization. Journal of Business Research, 69(5): 1796-1800.‌ [DOI:10.1016/j.jbusres.2015.10.058]
20. McKenny, A.F., J.C. Short, D.J. Ketchen Jr, G.T. Payne and T.W. Moss. 2018. Strategic entrepreneurial orientation: Configurations, performance, and the effects of industry and time. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(4): 504-521.‌ [DOI:10.1002/sej.1291]
21. Mobini dehkordi, A., A. Nankali and M. Jame Bozorgi. 2017. Investigating the impact of entrepreneurial orientation on internationalization of companies in Glass and Crystal Industry by mediating role of organizational culture. Journal of Entrepreneurship Development, 9(4): 711-729 (In Persian).
22. Naeiji, M., F. Panahifar and Z. esfandiari 2017. The Effects of Internal Marketing Mix on Entrepreneurial Orientation in Cultural-Sports Clubs: The Mediating Role of Innovation Culture and Knowledge Management Capacities. Journal of Entrepreneurship Development, 10(2): 375-393 (In Persian).
23. Napoli, J. 2006. The impact of nonprofit brand orientation on organisational performance. Journal of Marketing Management, 22(7-8): 673-694. [DOI:10.1362/026725706778612176]
24. Olbrich, R.H.C. Jansen and M. Hundt. 2017. Effects of pricing strategies and product quality on private label and national brand performance. Journal of Retailing and Consumer Services, 34: 294-301.‌ [DOI:10.1016/j.jretconser.2016.01.012]
25. Rauch, A. and M. Frese. 2008. Entrepreneurial orientation. In Handbook utility management. Springer, Berlin, Heidelberg, 89-103. [DOI:10.1007/978-3-540-79349-6_6]
26. Reijonen, H., S. Hirvonen, G. Nagy, T. Laukkanen and M. Gabrielsson. 2015. The impact of entrepreneurial orientation on B2B branding and business growth in emerging markets. Industrial Marketing Management, 51: 35-46. [DOI:10.1016/j.indmarman.2015.04.016]
27. Rodrigo-Alarcón, J., P. M. García-Villaverde, M.J. Ruiz-Ortega and G. Parra-Requena. 2017. From social capital to entrepreneurial orientation: The mediating role of dynamic capabilities. European Management Journal, 8: 1-15‌
28. Tai, Y.M. 2017. Effects of product lifecycle management systems on new product development performance. Journal of Engineering and Technology Management, 46: 67-83.‌ [DOI:10.1016/j.jengtecman.2017.06.001]
29. Urde, M. 1997. Märkesorientering [Brand Orientation]. Lund: Lund University Press (PhD dissertation).
30. Urde, M. 1999. Brand orientation: A mindset for building brands into strategic resources. Journal of marketing management, 15(1-3): 117-133 [DOI:10.1362/026725799784870504]
31. Urde, M., C. Baumgarth and B. Merrilees. 2013. Brand orientation and market orientation-From alternatives to synergy. Journal of Business Research, 66(1): 13-20. [DOI:10.1016/j.jbusres.2011.07.018]
32. Wang, E.S.T. and P.Y. Juan. 2016. Entrepreneurial orientation and service innovation on consumer response: A B&B Case. Journal of Small Business Management, 54(2): 532-545. [DOI:10.1111/jsbm.12156]
33. Wang, Y.F., S.P. Chen, Y.C . Lee and C.T.S. Tsai. 2014. Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management. International Journal of Hospitality Management, 34: 263-273. [DOI:10.1016/j.ijhm.2013.04.001]
34. Weerakoon, C. and S.S. Kodithuwakku. 2018. Entrepreneurial Competencies and Entrepreneurial Orientation: Moderating Effects of Firm Age and Firm Size. Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability, 14(1): 75-100.‌
35. Wiklund, J. and D. Shepherd. 2003. Knowledge‐based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium‐sized businesses. Strategic management journal, 24(13): 1307-1314. [DOI:10.1002/smj.360]
36. Wong, H.Y. and B. Merrilees1.2007. Closing the marketing strategy to performance gap: the role of brand orientation. Journal of Strategic Marketing, 15(5): 387-402. [DOI:10.1080/09652540701726942]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb