دوره 7، شماره 14 - ( پاییز و زمستان 1399 )                   جلد 7 شماره 14 صفحات 32-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Monfared N, Yazdanpanah M, Zobeidi T, Homayoun S B. Investigating the Predictors of Entrepreneurial Intention among Students of Bushehr Agricultural Education Center Using Cognitive-Social Theory and Theory of Planned Behavior. jea. 2021; 7 (14) :32-42
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-227-fa.html
منفرد نوذر، یزدان پناه مسعود، زبیدی طاهره، همایون سیده بهار. بررسی عوامل پیش بینی کننده قصد کارآفرینی در بین دانشجویان مرکز آموزش کشاورزی بوشهر با استفاده از تئوری شناختی- اجتماعی و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. 1399; 7 (14) :32-42

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-227-fa.html


گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران
چکیده:   (293 مشاهده)
 چگونگی ترویج کارآفرینی در کشاورزی یک مسئله حیاتی در آموزش کشاورزی است. مطالعه حاضر دو مدل تئوری رفتاری برنامه‌ریزی­ شده و نظریه شناختی-اجتماعی را جهت پیش‌بینی قصد کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزی مورد برسی قرار داده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان کارشناسی ورودی 96-1395 مرکز آموزش علمی- کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر بود. تعداد افراد جامعه مورد مطالعه 192 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 124 نفر با استفاده از روش نمونه ­گیری به ­صورت تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه و پایایی پرسشنامه با استفاده از طرح پیش ­آزمون به حجم 30 نفر با استفاده از آزمون تتا اندازه‌گیری و تأیید شد (0/89- 0/76). نتایج حاصل از مدل­سازی معادله­ های ساختاری نشان داد در نظریه ­شناختی اجتماعی، انتظارات درک­شده و عوامل ساختاری اجتماعی، تأثیری معنی ­دار، مثبت و مستقیم برای قصد کارآفرینانه دانشجویان دارد. افزون بر آن، در نظریه رفتار برنامه‌ریزی ­شده نیز نمایان شد که سازه­ های خودکارآمدی، هنجار اخلاقی و هویت تأثیر معنی­دار و مثبت بر قصد کارآفرینی دارند، در حالی که سازه­ های کنترل، نگرش و هنجار ذهنی تأثیر مستقیمی بر قصدکارآفرینی ندارند. نگرش بر هنجار اخلاقی اثر مثبت و مستقیم و بر قصد اثری غیرمستقیم دارد. براساس یافته ­ها، دو مدل مورد بررسی قادر بودند بخش قابل­ توجهی از واریانس قصد کارآفرینی را تبیین کنند. تئوری­ شناختی اجتماعی می‌تواند 76 درصد از تغییرات قصد و تئوری رفتاری برنامه‌ریزی ­شده، 77 درصد از تغییرات قصد کارآفرینی کشاورزی را پیش‌بینی کند. بنابراین، براساس یافته ­ها، دو تئوری شناخت اجتماعی و رفتاربرنامه ­ریزی ­شده چارچوب­ های مؤثری برای تبیین قصد کارآفرینانه هستند و از این­رو می ­توان از آن­ها برای ترویج کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 690 kb]   (88 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1399/3/25 | پذیرش: 1399/7/28 | انتشار: 1399/12/12

فهرست منابع
1. Acs, Z. 2006. How is entrepreneurship good for economic growth? Innovations, 1(1): 97-107. [DOI:10.1162/itgg.2006.1.1.97]
2. Aguilar-Arevalo, A.A., A.O. Bazarko, S.J. Brice, B.C. Brown, L. Bugel, J. Cao and Z. Djurcic. 2008. Measurement of muon neutrino quasielastic scatterin g on carbon. Physical review letters, 100(3): 032301.‌
3. Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2): 179-211.‌ [DOI:10.1016/0749-5978(91)90020-T]
4. Ajzen, I. 2011 Theory of planned behavior. Available at http://www.people.umass.edu/aizen/tpb accessed 24February 2011).
5. Akerlof, G.A. and R.E. Kranton. 2000. Economics and identity. The Quarterly Journal of Economics, 115(3): 715-753.‌ [DOI:10.1162/003355300554881]
6. Bandura, A. 1982. Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37(2): 122.‌ [DOI:10.1037/0003-066X.37.2.122]
7. Bandura, A. 2001. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52: 1-26. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.1]
8. Barani, Sh., K. Zarafshani. S. Del Angizan and S.M. Osseini Lorgani. 2010. The effect of entrepreneurship education on entrepreneurial behavior of students of Payame Noor University of Kermanshah: A structural equation modeling approach, Journal of Research and Planning in Higher Education, 57: 105-85.
9. Barba-Sánchez, V. and C. Atienza-Sahuquillo. 2018. Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. European Research on Management and Business Economics, 24(1): 53-61. [DOI:10.1016/j.iedeen.2017.04.001]
10. Blanco, Á. 2011. Applying social cognitive career theory to predict interests and choice goals in statistics among Spanish psychology students. Journal of Vocational Behavior, 78(1): 49-58. [DOI:10.1016/j.jvb.2010.07.003]
11. Carree, M.A. and A.R. Thurik. 2010. The impact of entrepreneurship on economic growth. In Handbook of entrepreneurship Research, 557-594. [DOI:10.1007/978-1-4419-1191-9_20]
12. Conner, M. and C.J. Armitage. 1998. Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of applied social psychology, 28(15): 1429-1464. [DOI:10.1111/j.1559-1816.1998.tb01685.x]
13. Falck, O., S. Heblich and E. Luedemann. 2012. Identity and entrepreneurship: do school peers shape entrepreneurial intentions?. Small Business Economics, 39(1): 39-59. [DOI:10.1007/s11187-010-9292-5]
14. Fayolle, A., F. Liñán and J.A. Moriano. 2014. Beyond entrepreneurial intentions: values and motivations in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, 10(4): 679-689. [DOI:10.1007/s11365-014-0306-7]
15. Fayolle, A. and F. Liñán. 2014. The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of business research, 67(5): 663-666. [DOI:10.1016/j.jbusres.2013.11.024]
16. Franke, N. and C. Lüthje. 2004. Entrepreneurial intentions of business students-A benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1(03): 269-288.‌ [DOI:10.1142/S0219877004000209]
17. Hunt, H.K., L.Y. Flores, R.L. Navarro and H.S. Lee. 2016. Increasing diverse students' persistence in engineering: A social cognitive perspective. In 2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). 1-6. [DOI:10.1109/FIE.2016.7757729]
18. Kautonen, T., M. Van Gelderen and E.T. Tornikoski. 2013. Predicting entrepreneurial behaviour: a test of the theory of planned behaviour. Applied Economics, 45(6): 697-707. [DOI:10.1080/00036846.2011.610750]
19. Krueger, N.F. and A.L. Carsrud. 1993. Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4): 315-330. [DOI:10.1080/08985629300000020]
20. Laguna, M. 2013. Self‐efficacy, self‐esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43(2): 253-262. [DOI:10.1111/j.1559-1816.2012.00994.x]
21. Peña‐Calvo, J.V., M. Inda‐Caro, C. Rodríguez‐Menéndez and C.M. Fernández‐García. 2016. Perceived Supports and Barriers for Career Development for Second‐Year STEM Students. Journal of Engineering Education, 105(2): 341-365. [DOI:10.1002/jee.20115]
22. Robinson, P.B. and E.A. Sexton. 1994. The effect of education and experience on self-employment success. Journal of business Venturing, 9(2): 141-156.‌ [DOI:10.1016/0883-9026(94)90006-X]
23. Rodríguez, C., M. Inda and C.M. Fernández. 2015. Influence of social cognitive and gender variables on technological academic interest among Spanish high-school students: testing social cognitive career theory. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1-21. [DOI:10.1007/s10775-015-9312-8]
24. Sardeshmukh, S. and R. Smith. 2010. An examination of skills and abilities in a process model of entrepreneurship, Retrieved September 24 2017, from: http://www.swinburne.edu.au/lib/ir/onlineconferences/agse2010/000113.pdf
25. Schmidt, C., 2011. Factors influencing Entrepreneurship. http://www.grin.com/en/e-book/204296/factors-influencing-entrepreneurship
26. Segal, G., D. Borgia and J. Schoenfeld. 2002. Using social cognitive career theory to predict self-employment goals. New England Journal of Entrepreneurship, 5(2): 47-56. 4. [DOI:10.1108/NEJE-05-02-2002-B007]
27. Shangali Najafabadi, M., S. Mohammadzadeh, B. Khosrowipour and M. Yazdanpanah. 2014. Factors Affecting Students' Job Desire to Employ: Applied from Developed Theory of Planned Behavior, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(4): 75-93 (In Persian).
28. Shu, Q., Q.Tu and K. Wang. 2011. The impact of computer self-efficacy and technology dependence on computer-related technostress: A social cognitive theory perspective. International Journal of Human-Computer Interaction, 27(10): 923-939. [DOI:10.1080/10447318.2011.555313]
29. Şimşekoğlu, Ö. and T. Lajunen. 2008. Social psychology of seat belt use: A comparison of theory of planned behavior and health belief model. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 11(3): 181-191.‌ [DOI:10.1016/j.trf.2007.10.001]
30. Thøgersen, J. and A. Grønhøj. 2010. Electricity saving in households-a social cognitiveapproach. Energy Policy, 38(12): 7732-7743. [DOI:10.1016/j.enpol.2010.08.025]
31. Thompson, E.R. 2009. Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theoryand Practice, May, 669-694. [DOI:10.1111/j.1540-6520.2009.00321.x]
32. Valizadeh, N. and H. Karimi. 2020. Analysis of the Relationship between Self-Directed Learning Skills and Entrepreneurial Intention among Agriculture and Natural Resources Students of University of Zabol. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 7(13): 97-105.
33. Volkmann, C.K. and D.B. Audretsch. 2017. Introduction: The mandate for entrepreneurship education. In Entrepreneurship Education at Universities: 1-10. [DOI:10.1007/978-3-319-55547-8_1]
34. Volkmann, C. and D. Audretsch. 2017. Entrepreneurship education at universities. In International Studies in Entrepreneurship, Springer International Publishing AG: l-10. [DOI:10.1007/978-3-319-55547-8]
35. Westhead, P., M. Wright and G. McElwee. 2011. Entrepreneurship: Perspectives and Cases, Pearson Education Limited, Harlow.
36. Yazdani, R., M. Khairandish, M. Mohammadi Khyareh and H. Amini. 2020. Study of Factors Affecting Rural Development, With A Focus on the Role of Agricultural Entrepreneurship (Case Study: North Khorasan Province). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 7(13): 63-77.
37. Yazdanpanah, M., N. Komendantova and R.S. Ardestani. 2015. Governance of energy transition in Iran: Investigating public acceptance and willingness to use renewable energy sources through socio-psychological model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45: 565-573. [DOI:10.1016/j.rser.2015.02.002]
38. Young, M.D., R.C. Plotnikoff, C.E. Collins, R. Callister and P.J. Morgan. 2014. Social cognitive theory and physical activity: a systematic review and meta‐analysis. Obesity Reviews, 15(12): 983-995. [DOI:10.1111/obr.12225]
39. Zampetakis, L.A., A. Anagnosti and S. Rozakis, 2013. Understanding entrepreneurial intentions of students in agriculture and related sciences (No. 2013-4).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb