دوره 9، شماره 18 - ( پاییز و زمستان 1401 )                   جلد 9 شماره 18 صفحات 114-103 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asadi N, Fattahi M, Taghvaie M. (2022). The Effect of Commercialization of Knowledge-based Ideas on Enhancement of Technological Capabilities of the Agricultural Companies located in Mazandaran Science and Technology Park: The Mediating Role of Organizational Development and Excellence. jea. 9(18), 103-114. doi:10.52547/jea.9.18.103
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-329-fa.html
اسدی نوراله، فتاحی مجید، تقوایی مریم. اثر تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان بر ارتقای توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری مازندران: نقش میانجی توسعه و تعالی سازمانی راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1401; 9 (18) :114-103 10.52547/jea.9.18.103

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-329-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
چکیده:   (1330 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: امروزه شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری با تغییرات روزافزون فناوری مواجه بوده و محیطی پویا را تجربه می‌کنند، به‌گونه‌ای که به‌طور مداوم نیازمند بازچینش و ترکیب مجدد دارایی‌های فناورانه خود برای پاسخگویی به شرایط متغیر بازار و فناوری خود هستند. برای پیمودن این مسیر، شرکت نیاز دارد در هر یک از مراحل تجاری‌سازی، توانمندی جدیدی کسب کرده و یا توانمندی‌های موجود خود را ارتقا دهد. ازاین‌رو، شرکت‌های کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری باید به‌طور فعالانه‌ای فناوری جدید را در محصولات به‌منظور دستیابی به توانمندی‌های برتر فناورانه در برابر رقبای خود و یافتن مشتریان بیشتر توسعه دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان بر ارتقای توانمندی‌های فناورانه با میانجی‌گری توسعه و تعالی سازمانی در شرکت‌های کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری مازندران بوده است.
 مواد و روش‌ها: این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری مازندران به تعداد ۲۲۰ نفر بود که مطابق فرمول کوکران، از بین آن‌ها ۱۴۰ نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. پرسشنامه‌ای محقق­ ساخته با مقیاس لیکرت برای آن‌ها ارسال شد و در نهایت اطلاعات مربوط با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نرم‌افزار SmartPLs3 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه‌ها بالاتر از 0/7 و مقدار میانگین واریانس استخراج‌شده بالاتر از 0/5 بوده و روایی و پایایی سازه‌ها تأیید شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان 34/1 درصد و توسعه و تعالی سازمانی 47/6 درصد از واریانس ارتقای توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری را پیش‌بینی می‌کند. همچنین، 52/1 درصد از اثر تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان بر ارتقای توانمندی‌های فناورانه این شرکت‌ها از طریق غیرمستقیم و توسط متغیر میانجی توسعه و تعالی سازمانی تبیین شده است. ضریب تعیین 0/597 نشان می‌دهد که متغیر مستقل پیش‌بینی متوسطی از متغیر ارتقای توانمندی‌های فناورانه دارد. شاخص‌های برازش مدل کلی پژوهش، برازندگی مطلوب این مدل را تأیید کرد. ازاین‌رو، میانجی‌گری توسعه و تعالی سازمانی در رابطه تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان و ارتقای توانمندی‌های فناورانه این شرکت‌ها تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، می‌توان با افزایش میزان تجاری‌سازی ایده‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری شاخص‌های توسعه و تعالی سازمانی مانند: توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان کشاورزی، توسعه دانش فنی و نوآوری فناورانه کشاورزی، توسعه مهارت‌ها در حوزه کشاورزی، آینده‌پژوهی در حوزه کشاورزی، پایبندی به کار اصلی و استقلال و کارآفرینی، توسعه عمودی و توسعه مرحله‌ای سرمایه‌گذاری زمینه بروز ارتقای توانمندی‌های فناورانه شامل: توانمندی‌های مدیریتی، توانمندی ارتباطی، توانمندی بازاریابی، توانمندی‌های دانش و تجربه تجاری‌سازی، توانمندی‌های نیروی انسانی و قابلیت تحقیق و توسعه در شرکت‌های کشاورزی مستقر در پارک‌ها را مهیا کرد.
متن کامل [PDF 2261 kb]   (487 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1401/7/7 | پذیرش: 1401/8/8 | انتشار: 1401/11/5

فهرست منابع
1. Al-Dhaafri, H. S., A. K. Al-Swidi and A. A. Al-Ansi. 2016. Organizational excellence as the driver for organizational performance: a study on Dubai police. International Journal of Business and Management, 11(2): 47-52. [DOI:10.5539/ijbm.v11n2p47]
2. Asadi, N., M. Fattahi and M. Taghvaie. 2021. Providing a Model for Commercialization of Knowledge-Based Agricultural Ideas for Enhancement of Technological Capabilities (Case Study: Knowledge-Based Companies in Science and Technology Parks). jea. 8 (16):113-124. (In Persian).
3. Asadi, N., M. Fattahi and M. Taghvaie. 2022. Providing a Model for Commercialization of Knowledge-Based Ideas for Enhancement of Technological Capabilities (Case Study: Knowledge-Based Companies in Science and Technology Parks). Ph.D. Thesis, Islamic Azad University, Sari, Iran. 490 pp. (In Persian).
4. Bell, M. and K. Pavitt. 1995. The development of technological capabilities. Trade, technology and international competitiveness, 22(4831): 69-101.
5. Blomkvist, K., P. Kappen and I. Zander. 2017. Gone are the creatures of yesteryear? On the diffusion of technological capabilities in the 'modern'MNC. Journal of World Business, 52(1): 1-16. [DOI:10.1016/j.jwb.2016.10.003]
6. Cahill, C., D. Palcic and E. Reeves. 2017. Commercialisation and airport performance: The case of Ireland's DAA. Journal of Air Transport Management, 59: 155-163. [DOI:10.1016/j.jairtraman.2016.12.002]
7. Caniëls, M. C. and H. A. Romijn. 2003. Agglomeration advantages and capability building in industrial clusters: The missing link. Journal of Development Studies, 39(3): 129-154. [DOI:10.1080/00220380412331322851]
8. Carletto, C., P. Corral and A. Guelfi. 2017. Agricultural commercialization and nutrition revisited: Empirical evidence from three African countries. Food policy, 67: 106-118. [DOI:10.1596/29154]
9. Daneshjoovash, K., P. Jafari and A. khamseh. 2021. Commercialization cycle of entrepreneurial ideas in high-technology firms. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 10(3): 41-68. (In Persian).
10. Davari, A. and A. Rezazadeh. 2016. Structural equation modeling with PLS. 3th edn. Jahad Daneshgahi Publications, Tehran, Iran. 240 pp (In Persian).
11. De Almeida Guerra, R. M. and M. E. Camargo. 2016. The Role of Technological Capability in the Internationalization of the Company and New Product Success. Revista Eletrônica de Negócios Internacionais (Internext), 11(1): 49-62. [DOI:10.18568/1980-4865.11149-62]
12. EFQM. 1999. The EFQM Excellence Model, Brussels: European Foundation for Quality Management.
13. Ebrahiminejad, M. and M. Dehghani Soltani. 2018. The Role of Technological Innovation Capabilities on Innovative Performance Promotion in Knowledge-Based Firms (Studying Firms in Science and Technology Park of Tehran University). Public Management Researches, 11(41): 83-109 (In Persian).
14. Garosi Mokhtarzadeh, n., M. Mohammadi, H. Nilforoushan and M. Ojaghloo. 2020. The Effect of Inter-Firm Synergy on Firm's Performance in Technological Innovation: The Moderating Roles of Technological Innovation Capability and Innovation Strategy. Innovation Management in Defensive Organizations, 3(2): 77-104 (In Persian).
15. Hulland, J. 1999. Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2): 195-204. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199902)20:2<195::AID-SMJ13>3.0.CO;2-7 [DOI:10.1002/(SICI)1097-0266(199902)20:23.0.CO;2-7]
16. Ionescu, V. C. and C. Bolcaş. 2019. Leadership and organizational development. Revista de Management Comparat International, 20(5): 557-564. [DOI:10.24818/RMCI.2019.5.557]
17. Kang, T., C. Baek and J. D. Lee. 2017. The persistency and volatility of the firm R&D investment: Revisited from the perspective of technological capability. Research Policy, 46(9):1570-1579. [DOI:10.1016/j.respol.2017.07.006]
18. Kim, L. 1997. Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning. Harvard Business School Press. Boston, USA. 147 pp.
19. Lestari, E. R and F. L. Ardianti. 2019. Technological capability and business success: The mediating role of innovation. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 250(1): 250-255. [DOI:10.1088/1755-1315/250/1/012039]
20. Liao, S., L. Fu and Z. Liu. 2019. Investigating open innovation strategies and firm performance: the moderating role of technological capability and market information management capability. Journal of Business & Industrial Marketing, 35(1): 23-39. [DOI:10.1108/JBIM-01-2018-0051]
21. Livingston, C. A., K. M. Fabre and D. A. Tagle. 2016. Facilitating the commercialization and use of organ platforms generated by the microphysiological systems (Tissue Chip) program through public-private partnerships. Computational and Structural Biotechnology Journal, 14(1): 207-210. [DOI:10.1016/j.csbj.2016.04.003]
22. Manteghi, M., S. H. Tabatabaiean, P. Hanafizadeh and M. Naghizadeh. 2013. A Model for Technological Capability Improvement in Technology-Based Firms by Using Explanatory Mixed Method (The Sample of Iranian Avionic Firms). Journal of Management Improvement,7(1): 43-69. (In Persian).
23. McGrath, R. G. 2013. The end of competitive advantage: How to keep your strategy moving as fast as your business. Harvard Business Review Press. Boston, USA. 205 pp.
24. Meseguer-Martinez, A., S. Popa and P. Soto-Acosta. 2020. The instrumentation of science parks: an integrative framework of enabling factors. Journal of Intellectual Capital, 22(1): 24-56. [DOI:10.1108/JIC-11-2019-0264]
25. Organization, W. H. 2021. The State of Food Security and Nutrition in the World 2021: Transforming food systems for food security, improved nutrition and affordable healthy diets for all (Vol. 2021). Food & Agriculture World Health Organization. Roma, FAO. 214 pp.
26. Ortega, M. J. R. 2010. Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities' moderating roles. Journal of Business Research, 63(12): 1273-1281. [DOI:10.1016/j.jbusres.2009.09.007]
27. Otekunrin, O. A., O. A. Otekunrin, S. Momoh and I. A. Ayinde. 2019. How far has Africa gone in achieving the zero hunger target? Evidence from Nigeria. Global Food Security, 22(1): 1-12. [DOI:10.1016/j.gfs.2019.08.001]
28. Otekunrin, O. A., O. A. Otekunrin, B. Sawicka and I. A. Ayinde. 2020. Three decades of fighting against hunger in Africa: Progress, challenges and opportunities. World Nutrition, 11(3): 86-111. [DOI:10.26596/wn.202011386-111]
29. Pingali, P. L. and M. W. Rosegrant. 1995. Agricultural commercialization and diversification: processes and policies. Food policy, 20(3): 171-185. [DOI:10.1016/0306-9192(95)00012-4]
30. Plagnol, A. C., E. Rowley, P. Martin and F. Livesey. 2009. Industry perceptions of barriers to commercialization of regenerative medicine products in the UK. Regenerative Medicine, 4(4): 549-559. [DOI:10.2217/rme.09.21]
31. Reed, R., D. J. Lemak and N. P. Mero. 2000. Total quality management and sustainable competitive advantage. Journal of Quality Management, 5(1): 5-26. [DOI:10.1016/S1084-8568(00)00010-9]
32. Sabatier, M. and B. Chollet. 2017. Is there a first mover advantage in science? Pioneering behavior and scientific production in nanotechnology. Research Policy, 46(2): 522-533. [DOI:10.1016/j.respol.2017.01.003]
33. Shakeel, S. R., J. Takala and L.D. Zhu. 2017. Commercialization of renewable energy technologies: A ladder building approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 78(1): 855-867. [DOI:10.1016/j.rser.2017.05.005]
34. Souzanchi Kashani, E., S. Kamjoo Bagheri. and a. Anvari. 2018. Examining the Relations between Firm's Growth and the Growth of Technological Capabilities in the Aerospace Industry: What are the Characteristics of High-Growth Knowledge based Firms? Journal of Science and Technology Policy, 11(1): 53-67 (In Persian).
35. Srivastava, M. K., D. R. Gnyawali and D. E. Hatfield. 2015. Behavioral implications of absorptive capacity: The role of technological effort and technological capability in leveraging alliance network technological resources. Technological Forecasting and Social Change, 92(1): 346-358. [DOI:10.1016/j.techfore.2015.01.010]
36. Teece, D. J. 2009. Dynamic capabilities and strategic management: Organizing for innovation and growth. Oxford University Press on Demand. New York, USA. 286 pp.
37. Tzokas, N., Y. A. Kim, H. Akbar and H. Al-Dajani. 2015. Absorptive capacity and performance: The role of customer relationship and technological capabilities in high-tech SMEs. Industrial Marketing Management, 47(2): 134-142. [DOI:10.1016/j.indmarman.2015.02.033]
38. Wang, Y., H. P. Lo, Q. Zhang and Y. Xue. 2006. How technological capability influences business performance: An integrated framework based on the contingency approach. Journal of Technology Management in China, 1(1): 27-52. [DOI:10.1108/17468770610642740]
39. WEREDA, W. and J. WOŹNIAK. 2018. The way to organizational excellence of innovative enterprises through communication with stakeholders. Challenging the Status Quo in Management and Economics. 904-922.
40. Wilden, R. and S. P. Gudergan. 2015. The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: investigating the role of environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(2): 181-199. [DOI:10.1007/s11747-014-0380-y]
41. Wu, W. W. 2010. Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37(1): 134-139. [DOI:10.1016/j.eswa.2009.05.021]
42. Zahedi, A. E., S. H. Mirghfoori and A. Morovati Sharif Abadi. 2018. An integrated map to developing the innovation and commercialization potential of Iranian knowledge-based companies. Cogent Business & Management, 5(1): 1-21. [DOI:10.1080/23311975.2018.1523345]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb