دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1402 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 42-29 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sardar Shahraki A, Tash M. (2024). Prioritization of Factors Affecting the Development of Rural-Agricultural Entrepreneurship in Sistan Region. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(20), 29-42. doi:10.61186/jea.10.20.29
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-351-fa.html
سردارشهرکی علی، تاش مهیم. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی-کشاورزی در منطقه سیستان راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (20) :42-29 10.61186/jea.10.20.29

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-351-fa.html


اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده:   (889 مشاهده)
مقدمه و هدف: کارآفرینی یکی از عوامل مؤثر در توسعه کشاورزی می‌‌باشد، زیرا قادر است با ایجاد فرصت‌‌های نوین اشتغال و کسب درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد. لذا ارزیابی میزان کارآفرینی و تلاش برای توسعه و تقویت آن در فرآیند توسعه از طریق فراهم ­کردن زمینه‌‌های اولیه آن، اهمیت خاصی دارد. از آنجایی­که منطقه سیستان از توزیع نامناسب زمانی و مکانی آب رنج می ‏برد و نیز با رشد جمعیت، گسترش شهر نشینی، و توسعه بخش‏ های کشاورزی و صنعت مواجه است افزایش تقاضای آب در این منطقه اتفاقی ناگزیر بوده و مدیریت منابع آب برای جلوگیری از مواجهه با بحران آب و تنش‏ های احتمالی الزامی می ­باشد. با توجه به قابلیت‌‌های موجود کشاورزی در منطقه سیستان لازم است، که عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی منطقه سیستان در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه اولویت‌‌بندی شود و به فعالیت­های اقتصادی در قالب کارآفرینی کشاورزی در منطقه توجه خاصی شود. این مطالعه با هدف برنامه‌‌ریزی و اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی منطقه سیستان صورت پذیرفته است.
مواد و روش‌‌ها: جهت تجزیه‌‌و‌‌تحلیل داده‌‌ها از تکنیک تصمیم‌‌گیری چندشاخصه الکتره استفاده شد. این روش در میان روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چند‌‌معیاره‌‌ایی می‌‌باشد که قادر به مدل­سازی پیچیده در سیستم‌‌ها و سیستم‌‌های سطح بالا می‌‌باشد. در این تحقیق، این روش در طی یک فرآیند 8 مرحله‌‌ای انجام شد. همچنین، جامعه آماری نیز شامل 45 نفر از کارشناسان و خبرگان سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بود، که از طریق پرسشنامه در سال 1401 اطلاعات مورد نیاز جمع‌‌آوری گردید.
یافته‌‌ها: نتایج اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی منطقه سیستان نشان می‌‌دهد که  عوامل اقتصادی بالاترین اولویت و عوامل محیطی کمترین اولویت را داشتند. همچنین، عوامل مؤثر بر کارآفرینی و چیرگی به­ترتیب رتبه شامل عوامل اقتصادی با تعداد چیرگی 4، آموزشی با تعداد چیرگی 3، روانشناختی با تعداد چیرگی 2، محیطی با تعداد چیرگی 1 و اجتماعی با تعداد چیرگی صفر تعیین شدند.
نتیجه‌‌گیری: از نتایج به­ دست­ آمده می‌‌توان برداشت کرد که در اولویت‌‌بندی ابعاد و عوامل اثرگذار، عامل اقتصادی دارای بالاترین تأثیر و عامل محیطی کمترین اثر را بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی سیستان دارد. در حالت کلی می‌‌توان نتیجه گرفت که لازمه توسعه اقتصادی در مناطق روستایی سیستان، طرح‌‌ها و برنامه‌‌های جدید است که این امر همراه با توسعه کارآفرینی و توانمند‌‌سازی سیاست‌‌های محیطی امکان­پذیر می‌‌باشد. لذا، عوامل اقتصادی در منطقه مورد مطالعه تأثیر شایان ذکری دارد وبا توجه به اولویت عوامل اقتصادی، فضایی فراهم شود که دریافت وام و تسهیلات ملی برای کشاورزان کارآفرین منطقه تسهیل گردد.

 
متن کامل [PDF 2584 kb]   (157 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1401/10/30 | پذیرش: 1402/8/23 | انتشار: 1402/11/8

فهرست منابع
1. Alavizadeh, S. A. (2016). Entrepreneurship and its role in sustainable rural development (Case study: Ilam province). Ilam Culture Promotion Scientific Quarterly, 18(56), 154-170. (In Persian).
2. Amoushahi, S., Nejad-Korki, F., & Pour Ibrahim, Sh. (2014). Investigating PROMETHEE and ELECTRE multi-level methods in environmental decision-making in oil and petrochemical industry. Man and Environment Quarterly, 33, 17-37. (In Persian).
3. Anabestani, A., & Hoseini Kahnouj, R. (2018). Identifying and prioritizing the environmental factors affecting the development of entrepreneurial components among rural farmers (Case study: Sardouyeh district, Jiroft county). Journal of Geography and Spatial Justice, 1(1), 115- 128. (In Persian).
4. Aref, F. (2010). Barriers of agricultural development in Iran: A case study of Fars province. Journal of American Science, 6(11), 1034-1037.
5. Carlsson, C., & Fuller, R. (1996). Fuzzy multiple criteria decisions making: Resent development. Fuzzy Sets and Systems, 78, 139- 158. [DOI:10.1016/0165-0114(95)00165-4]
6. Farahani, H., & Jahansouzi, M. (2019). Analysis of factors affecting the development of agricultural entrepreneurship in rural areas (Case study: Damankoh village, Esfrain city). Human Settlement Planning Studies, 14(4), 833-845.
7. Herva, M. & Roca, E. (2013). Review of combined approaches and multicriteria analysis for corporate environmental evaluation. Journal of Cleaner Production, 39, 355- 371. [DOI:10.1016/j.jclepro.2012.07.058]
8. Ja'fari, H., Hoseinzadeh, M., & Ahmadian, M. A. (2017). Effective factors in rural entrepreneurship development: A case study of villages in the central district of Bardaskan city. Ukrainian Journal of Ecology, 7(4), 330-339. [DOI:10.15421/2017_124]
9. Karim, M. H., Sardar Shahraki, A., & Hosseini, S. M. (2017). Obstacles to rural development from the perspective of farmers in Hirmand city. Space Economy and Rural Development Quarterly, 7(23), 149-166. (In Persian).
10. Kayne, J. (2002). Discussion starter: Decoding the entrepreneurship Genome. In: National Center for Rural Entrepreneurship (ed.) Rural America. Washington, D. C.: National Center for Rural Entrepreneurship, December 13.
11. Kezazi, A., Amiri, M., & Rahbar Yagoubi, F. (2018). Evaluation and prioritization of strategies using Electre 3 technique in fuzzy environment (Case study: Temad company). Scientific-research Quarterly of Industrial Management Studies, 8(20), 49-79. (In Persian).
12. Lorestani, B., Rostami, F., Shiri, N., & Khoshmaram, M. (2023). Factors affecting entrepreneurial marketing among gardeners in Kermanshah: Application of the three-pronged model. Journal of Entrepreneurship and Agriculture. 10(19), 55-68.
13. Melmasi, S., Arjamandi, R., & Nazakhti, Z. (2015). Use of ELECTRE method in environmental risk assessment of dam construction projects. Environmental Science and Technology, 18(4), 58-71. (In Persian).
14. Momeni, M. (2017). New Topics in Operations Research, First Edition, University of Tehran Faculty of Management Publications, Chapter One. (In Persian).
15. Movahedi, R., Samian, M., Yaghoubi Farani, A., & Mirzaei, K. (2017). Factors affecting the development and strengthening of rural women enterprises in Iran. International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), 7(2), 155-164.
16. Nawaz, F. (2009). Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural Banglades. U.S.A: Bangladesh Development Research Center (BDRC). [DOI:10.2139/ssrn.1403411]
17. Qadiri-Masoom, M., Gholami, A., Mohammad Zadeh Larijani, F., & Rezaei, H. (2016). Entrepreneurship model in rural areas of Khoi city with an interpretive structural modeling approach. Fasha Economics and Rural Development Quarterly, 6(3), 139-164. (In Persian).
18. Rahmani Firouzi, R., Aghajani Afrouzi, A., & Ahmadi Firouzjaie, A. (2023). Innovation in small and medium-sized agricultural and food processing industries in Mazandaran province during the Covid-19 epidemic. Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 10(19), 146-161.
19. Raisi, A., Shahikitash, M., Salarzahi, H., & Wali Nafs, A. (2015). Identifying and prioritizing factors affecting the development of agricultural entrepreneurship in rural areas (Case study: Sarbaz city). Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 3(6), 51-59. (In Persian).
20. Reagan, B. (2002). Are High-Growth Entrepreneurs Building the Rural Economy? Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
21. Sadr Dashtaki, S. Z., & Fatemi, M. (2023). Determining the obstacles and inhibitors of agricultural business development of the Omid Entrepreneurship Fund. Journal of Entrepreneurship and Agriculture. 10(19), 118-131.
22. Sardar Shahraki, A., Shahraki, J., Hashemi Monfared, S. A. (2018). Application of fuzzy technique for order-preference by similarity to ideal solution (ftopsis) to prioritize water resource development economic scenarios in Pishin catchment. International Journal of Business and Development Studies, 10(1), 77-94.
23. Sardar Shahraki, A., Shahraki, J., Hashemi Monfared, S. A. (2021). An integrated model for economic assessment of environmental scenarios for dust stabilization and sustainable flora-fauna ecosystem in international Hamoun wetland. Environment, Development and Sustainability, 23, 947-967. [DOI:10.1007/s10668-020-00616-1]
24. Saunila, M. (2020). Innovation capability in SMEs: A systematic review of the literature. Journal of Innovation and Knowledge. https://doi.org/10.1016/j.jik.2019.11.002 [DOI:10.1016/j.jik.2019.11.002.]
25. Shirmohammadi, Y., Choobdar, I. (2023). The effect of active and reactive strategies on entrepreneurship and improving the performance of agricultural tourism businesses. Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 10(19), 27-40.
26. Taghdisi, A., Jamshidi, A. R., & Najafi, M. (2016). Investigating factors affecting the development of entrepreneurship in rural production cooperatives in Isfahan city. Extension Research and Agricultural Education, 9(2), 61-72. (In Persian).
27. Wang, J. (2021). A Management Model of Small - and Medium -Sized Enterprises Based on Deep Learning Algorithm. Scientific Programming, 5996597. doi:10.1155/2021/5996597. [DOI:10.1155/2021/5996597]
28. Wang, R., Ma, S., Xu, X., & Song, P. (2021). Heterogeneous shareholders' participation, covid -19 impact, and innovation decisions of state -owned firms: Evidence from china. Sustainability, 13(8), 4406. https://doi.org/10.3390/su13084406 [DOI:10.3390/su13084406.]
29. Yazdani, R., Kheyrandish, M., Mohamadi, M., & Amini, H. (2020). Investigating factors affecting rural development with an emphasis on agricultural entrepreneurship (Case study: North Khorasan province). Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 7(13), 63-77. [DOI:10.52547/jea.7.13.63]
30. Yousefi, Z., Naderi, N., Rezaei, B., & Shiri, N. (2014). Investigating and prioritizing the views of the experts of the agricultural Jihad organization of Kermanshah province regarding the factors affecting the development of agricultural entrepreneurship in rural areas. Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 3(4), 53-62. (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb