دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1402 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 93-81 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shafiee F, Jamshidi O. (2024). Identifying and Analyzing the Challenges of Agricultural Technological and Knowledge-based Companies, Fairs and Startups, Mazandaran Province. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(20), 81-93. doi:10.61186/jea.10.20.81
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-363-fa.html
شفیعی فاطمه، جمشیدی امید. شناسایی و تحلیل چالش‌های شرکت‌ها، واحدها و هسته‌های فناور و دانش‌بنیان کشاورزی استان مازندران راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (20) :93-81 10.61186/jea.10.20.81

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-363-fa.html


گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
چکیده:   (801 مشاهده)
مقدمه و هدف: امروزه اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل به موضوعی راهبردی و مهم در اقتصاد جوامع گوناگون و حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی شده است و دانش‌بنیان و فناورکردن کشاورزی بهعنوان تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور حائز اهمیت است. در این بین شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بهطور اعم و شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی بهطور اخص از جمله مؤسسه‌هایی هستند که بهعنوان کارخانه تبدیل دانش به کالا/ خدمت فعالیت می‌کنند. با آنکه شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی عامل ایجاد اقتصاد دانشی پایدار و توسعه دانش بومی در بسیاری از کشورها هستند، اما این شرکت‌ها در ایران از لحاظ کمی و کیفی و در مسیر رشد و توسعه خود با چالش‌های و مشکلاتی مواجه هستند. از این­رو، هدف این پژوهش شناسایی چالش‌های شرکت‌ها، واحدها و هسته‌های فناور و دانش‌بنیان کشاورزی استان مازندران بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از راهبرد استقرایی، داده‌های کیفی و تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را بنیان گذاران یا مدیران شرکت‌ها، واحدها و هسته‌های فناور و دانش‌بنیان کشاورزی مستقر در پارک علم و فناوری مازندران و مراکز رشد آن و مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تشکیل دادند. بهمنظور جمع­آوری داده‌ها با 20 نفر از آنها مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام شد و نمونه‌های آماری به ­طور هدفمند و به­ روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافتند. سپس با کمک نرم‌افزارATLAS. ti7.5  تحلیل و بررسی شدند. برای اعتبارسنجی تحلیل مضمون‏ها نیز از روش بررسی همکارانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل151 مضمون پایه بود که با دسته‌بندی این مضامین و تلخیص آنها به اصول مجردتر مضامین سازمان‌دهنده حاصل شدند. سپس با نرم‌افزار ATLAS.ti7.5 ارتباط و نحوه اتصال مضامین ترسیم شد. مضامین اصلی در این تحقیق چالش‌های مرحله پیدایش ایده و تدوین طرح کسب­وکار (S1)، چالش‌های مرحله تأسیس شرکت و استقرار در مرکز رشد یا پارک علم و فناوری (S2)، چالش‌های مرحله تحقیق و توسعه و تولید نمونه محصول (S3)، چالش‌های مرحله بازاریابی و معرفی محصول و شرکت (S4)، چالش‌های مرحله فروش و تثبیت بازار (S5)، چالش‌های مرحله توسعه بازارهای جدید (S6) و چالش‌های مرحله باقی­ماندن در بازار و رقابت با سایرین (S7) بودند.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به­دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند؛ بهطوری‌که با این زیست بوم‌های فناورانه و نوآورانه مطابقت بیشتری یابند.

 
متن کامل [PDF 2752 kb]   (150 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1402/3/8 | پذیرش: 1402/4/17 | انتشار: 1402/11/8

فهرست منابع
1. Alawamleh, M., Francis, Y. H., & Alawamleh, K. J. (2023). Entrepreneurship challenges: The case of Jordanian start-ups. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(1), 21. [DOI:10.1186/s13731-023-00286-z]
2. Amin-Beidokhti, A., & Zargar, S. M. (2012). Pathology of Small and Medium Enterprises (SMEs) and Practical Strategies to Support them (Semnan Province Case Study). Management and Development Process, 24 (4),125-156. URL: http://jmdp.ir/article-1-908-fa.html. (In Persian).
3. Antony, J., Kumar, M., & Madu, C. N. (2005). Six sigma in small‐and medium‐sized UK manufacturing enterprises: Some empirical observations. International Journal of Quality & Reliability Management. [DOI:10.1108/02656710510617265]
4. Ataie Solout, K. (2022). Investigating the performance of agricultural technology units in the Mazandaran science and technology park, (Case study: Agricultural technology units located in the Sari's incubator). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 9(17), 104-115. URL: Avilable at: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-305-fa.html. (In Persian). [DOI:10.52547/jea.9.17.104]
5. Bakht Aznay Bonab, M., & Montazer khorasani, H. (2017). Investigating the method of content analysis in research with a qualitative approach. In Third International Conference on Industrial Management and Engineering.
6. Bellavitis, C., Filatotchev, I., Kamuriwo, D. S., & Vanacker, T. (2017). Entrepreneurial finance: New frontiers of research and practice: Editorial for the special issue Embracing entrepreneurial funding innovations. Venture Capital, 19 (1-2), 1-16. [DOI:10.1080/13691066.2016.1259733]
7. Blakeney, M. (2022). Agricultural innovation and sustainable development. Sustainability, 14(5), 2698. [DOI:10.3390/su14052698]
8. Braun, V., & Clark, V. (2020). One size fit all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis?. Qualitative Research in Psychology, 17 (3), 328-352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238 [DOI:10.1080/14780887.2020.1769238.]
9. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. [DOI:10.1191/1478088706qp063oa]
10. Byme, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. Quality & Quantity, 56(2), 1391-1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y [DOI:10.1007/s11135-021-01182-y.]
11. Camisón-Haba, S., Clemente-Almendros, J. A., & Gonzalez-Cruz, T. (2019). How technology-based firms become also highly innovative firms? The role of knowledge, technological and managerial capabilities, and entrepreneurs' background. Journal of Innovation & Knowledge, 4(3), 162-170. [DOI:10.1016/j.jik.2018.12.001]
12. Dehghani, B. (2021). Emerging technologies in agriculture and food with a supply chain approach. Tarbiyat modir publication. (In Persian).
13. Deputy for the development of knowledge-based companies. (2023). Available at: https://daneshbonyan.isti.ir
14. Fakhari, H. (2021). Investigation of financial problems in the process of commercializing knowledge-based products. Journal of Science and Technology Policy, 14(1), 3-20. Doi: 10.22034/jstp.2021.13876 (In Persian).
15. Fallah Haghighi, N., & Mirtorabi, M. S. (2018). Obstacles of agricultural knowledge-based companies established in Iranian research organization for science and technology (IROST). Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 4(4), 79-97. Doi: 10.22069/jead.2018.14803.1322 (In Persian).
16. Fallah Haghighi, N., Mirtorabi, M. S., & Bijani, M. (2020). Challenges of establishing agricultural knowledge-based companies by applying swot analysis: The case of Iranian research organization for science and technology. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 16(1): 41-56. Doi: 10.22034/iaeej.2020.214358.1489 (In Persian).
17. Faraziani, F. (2016). The impact of ICT on knowledge management within the staffs of Hamedan organization of sports and youth, the application of path analysis. Communication Management in Sport Media, 3(2), 11-21. (In Persian).
18. Galati, F., Bigliardi, B., Petroni, A., & Marolla, G. (2017). Which factors are perceived as obstacles for the growth of Italian academic spin-offs?. Technology Analysis & Strategic Management, 29(1), 84-104. [DOI:10.1080/09537325.2016.1199853]
19. GholiPour, M., Vahdatzad, M., Owlia, M., & Khademi Zareu, H. (2016). Identification and priorities KBEs challenges using ANN method (Case study: Yazds KBEs). Roshd -e- Fanavari, 45(12),17-25. (In Persian).
20. Ghorbani, M., Sabouhi. M., & Avazpoor, P. (2022). Troubleshooting agricultural knowledge-based companies in Razavi Khorasan province and presenting a map to improve its efficiency. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 9(17), 73-81. URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-293-en.html. (In Persian). [DOI:10.52547/jea.9.17.73]
21. Golalizadeh, M. R., Tabatabaeian, S. H., & Zomorodian, G. (2022). Identifying and categorizing the financing challenges of new technology-based firms in Iran. Innovation Management Journal, 10(4), 1-27. (In Persian).
22. Islam, M., Fremeth, A., & Marcus, A. (2018). Signaling by early-stage startups: US government research grants and venture capital funding. Journal of Business Venturing, 33(1), 35-51. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2017.10.001]
23. Jamshidnejad, G., Vahedi, M., Poursaied, A., & Chaharsooghi Amin, H. (2022). Factors affecting the development of agricultural knowledge-based companies in the west of Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 53(3), 671-695. Doi: 10.22059/ijaedr.2021.328763.669073 (In Persian).
24. Jensen, A., & Clausen, T. H. (2017). Origins and emergence of exploration and exploitation capabilities in new technology-based firms. Technological Forecasting and Social Change, 120, 163-175. [DOI:10.1016/j.techfore.2017.03.004]
25. Karadag, H. (2015). Financial management challenges in small and medium-sized enterprises: A strategic management approach. Emerging Markets Journal (EMAJ), 5(1), 26-40. [DOI:10.5195/emaj.2015.67]
26. Kashian, A. (2018). Determining the priorities for supporting knowledge-based companies in Iran based on the pathology of the current situation. Quarterly Journal of Development Strategy, 15(58), 80-107. (In Persian).
27. Kazemi, M., & Malekzadeh, G. (2012). An Investigation of knowledge management capability success factors in small technology-based enterprises in technology incubators. Modiriat-e Farda Journal, 11 (32). (In Persian).
28. Khayatian Yazdi, M. S., Elyasi, M., & Tabatabaeeian, H. (2016). The model for sustainability of knowledge-based firms in Iran. Journal of Science and Technology Policy, 9(2), 49-62.
29. Kiger, M., & Varpio, L. (2020). Thematic analysis of qualitative data: AMEE guide. Medical Teacher, 42(8), 846-854. [DOI:10.1080/0142159X.2020.1755030]
30. King, N., Horrocks, C., & Brooks, J. (2018). Interviews in qualitative research. Sage.
31. Kusumaningtyas, A., Bolo, E., Chua, S., Wiratama, M., & Tirdasari, N. L. (2021). Why start-ups fail: Cases, challenges, and solutions. In conference towards ASEAN chairmanship 2023 (TAC 23 2021): 155-159. Atlantis Press.
32. Maghsoudi Ganjeh, Y., Khani, N., & Alem Tabriz, A. (2020). Networking capability, business network's structure, and commercialization performance in knowledge-based companies (Case study: Isfahan province knowledge-based companies). Journal of Technology Development Management, 7(4), 151-180. Doi: 10.22104/jtdm.2020.3515.2218 (In Persian).
33. Mazandaran Sciences and Technology Park. (2023). https://mstp.ir/ (In Persian).
34. Nasri, E. (2022). Examining the challenges and obstacles facing knowledge-based companies. Journal of Administrative Studies and Researches, 4(15), 54-58.
35. Ray, A. C. (2017). Knowledge management in agriculture and its methods: A study. International Journal of Next Generation Library and Technologies, 3(2), 1-8. (In Persian).
36. Tuli, S. C., Hu, R., & Dare, L. (2019). Planning a global knowledge city: Experience from Melbourne. Australia. International Journal of Knowledge-Based Development, 10(1), 26-42. [DOI:10.1504/IJKBD.2019.098228]
37. Xu, W., & Zammit, K. (2020). Applying Thematic Analysis to Education: A Hybrid Approach to Interpreting Data in Practitioner Research. International Journal of Qualitative Methods, 19. [DOI:10.1177/1609406920918810]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb