دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1402 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 80-68 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fathollahpour Kami F, Eshghi F, Karimi S. (2024). Investigating the Impact and Ranking of Productivity Barriers in Mazandaran Province. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(20), 68-80. doi:10.61186/jea.10.20.68
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-365-fa.html
فتح اله پور فرج اله، عشقی فواد، کریمی سلیمان. بررسی اثرگذاری و رتبه‌‌بندی موانع بهره‌‌وری استان مازندران راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (20) :80-68 10.61186/jea.10.20.68

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-365-fa.html


گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران
چکیده:   (659 مشاهده)
مقدمه و هدف: رشد اقتصادی، هرچند تنها معیار توسعه اقتصادی نمی‌‌باشد، ولی اهمیت آن همواره بیش از سایر شاخص‌‌های توسعه بوده است. افزایش تولید، بیان دیگری از رشد اقتصادی است. امروزه، بهره‌‌وری به‌‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی کشورها مطرح است. چرا که بهبود بهره‌‌وری ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و رقابت ­پذیری کشورها موجبات افزایش رفاه عمومی را نیز فراهم می‌‌کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرگذاری و رتبه‌‌بندی موانع بهره‌‌وری در زیربخش‌‌های کشاورزی و صنعت در استان مازندران می­باشد.
مواد و روش‌‌ها:  بهمنظور بررسی موانع و آسیب‌‌های اثرگذار بر بهره‌‌وری در استان مازندران، 65 پرسشنامه توسط خبرگان و مدیران عالی رتبه دستگاه‌‌های اجرایی استان مازندران در تابستان 1401 تکمیل گردید. به منظور برآورد نتایج، از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice و جهت بررسی اثر هرکدام از معیارها و زیرمعیارهای مربوطه بر سایر موانع از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد.
یافته‌‌ها: وزن نرمال­شده به ­دست­ آمده از نتایج تحلیل سلسله مراتبی برای معیارهای موانع محیطی، موانع سازمانی و موانع فردی بهترتیب، 1/00، 0/966 و 0/983 می‌‌باشد که بیشترین وزن مربوط به معیار موانع محیطی و کمترین وزن مربوط موانع سازمانی است. نتایج به­ دست ­آمده از تحلیل عاملی نشان داد که فرضیه موانع محیطی بر موانع فردی مؤثر است و فرضیه موانع سازمانی بر موانع محیطی تأثیر دارد، معنی‌‌دار است.
نتیجه‌‌گیری: نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که پایین‌‌بودن مهارت‌‌های رهبری مدیران از زیرمعیارهای موانع فردی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد از زیرمعیارهای موانع سازمانی و اطلاعات ناقص عملکرد از زیرمعیارهای موانع محیطی، بالاترین اهمیت را در میان سایر زیرمعیارها دارند و از مهم‌‌ترین موانع و آسیب‌‌های اثرگذار بر بهره‌‌وری در استان مازندران می‌‌باشد. بهطور کلی، بر طبق نتایج به­دست­آمده موانع محیطی از میان سه معیار مطرح­شده، بالاترین اهمیت را از دیدگاه مقامات عالی‌‌رتبه سازمان‌‌های استان مازندران دارد؛ همینطور، براساس نتایج معادلات ساختاری، موانع محیطی بر موانع فردی و موانع سازمانی بر موانع محیطی مؤثر می‌‌باشد.

 
متن کامل [PDF 2385 kb]   (143 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/3/16 | پذیرش: 1402/4/20 | انتشار: 1402/11/8

فهرست منابع
1. Akhavan, P., & Keramtinejad, M. (2016). Using the FMEA technique to analyze the factors affecting the productivity of an organization (Case study: An industrial organization). The First National Conference on Quantitative Models and Techniques in Management, Tehran. https://civilica.com/doc/596664
2. Ali Qalati, S., Li, W., Ahmed, N., Ali Mirani, M., & Khan, A. (2020). Examining the factors affecting SME performance: The mediating role of social media adoption. Sustainability, 13(1): 75. [DOI:10.3390/su13010075]
3. Alye, S., & Bafande Zende, A. (2013). Investigating barriers to the promotion of productivity in public sector. The Journal of Productivity Management, 7(2(25)): 53-66.
4. Ansari, V., Tahmasebinejad, A., & Salami, H. (2019). Analysis of factor productivity in Iranian agricultural sector in an Input-Output Framework. Agricultural Economics, 13(1): 73-103. doi:10.22034/iaes.2019.98783.1650
5. Azar, A., & Rajabzadeh, A. (2002). Applied decision making. Negah Danesh Publications. Tehran.
6. Belghaisi, P. (1994). Organizational productivity and review methods. Administrative transformation, 8.
7. Danaee Fard, H., & Harati, H. (2014). Mechanisms of productivity enhancement in Iran's public sector. Public Organizations Management, 2(3): 7-24.
8. Durgut, I. A., Ayaz, I. S., & Kasapoglu, E. B. (2022). Prioritizing the digitalization barriers: An AHP application in the Turkish logistics industry. Business and Economics Research Journal, 13(4): 639-656.
9. Falk, R. F., & Miller, N. B. (1992). A primer for soft modeling. University of Akron Press.
10. Firouzi, M. (2020). Investigating the effect of organizational capacity on organizational productivity (Case study: Rahevard tamim pharmaceutical company). Science and Technology Higher Education Institute, Saveh.
11. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1): 39-50. [DOI:10.1177/002224378101800104]
12. Gefen, D., & Straub, D. (2005). A practical guide to factorial validity using PLS-Graph: Tutorial and annotated example. Communications of the Association for Information Systems, 16(1): 5. [DOI:10.17705/1CAIS.01605]
13. Habibi, A., & Kolahi, B. (2022). Structural equation modeling and factor analysis. Academic Jihad, Tehran.
14. Halder, P., Karmarker, C. L., Kundu, B., & Daniel, T. (2018). Evaluation of factors affecting the productivity of RMG in Bangladesh: A fuzzy AHP approach. International Journal of Research in Industrial Engineering, 7(1): 51-60.
15. HasaniKia, E. (2017). Investigating the productivity of energy input in the agricultural sector. Tarbiat Modares, Tehran.
16. Iran, N. P. O. O. (2015). A Guide to Measuring and Analyzing Productivity in Small and Medium Enterprises. Vice President of Supervision, Research and Technology.
17. Kalantari, T., Talik, A., & Talik, R. (2016). Factors affecting the productivity of human resources. The Second National Conference of New Marine Technologies, Gorgan.
18. Kargar, G. R., & Farajpor, B. (2009). How to increase productivity in organization. Journal of Police Organizational Development, 6(23): 45-78. (In Persian).
19. Karimi Shahabi, A., Memarzadeh Tehran, G., Alvani, S. M., & Modiri, M. (2017). Identifying productivity barriers for public organizations in Iran. Journal of Development & Evolution Mnagement, 8: 1-10.
20. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, 1(1): 41-52. [DOI:10.1016/S1389-9341(99)00004-0]
21. Mazandaran, D. O. E. A. A. F. O. (2018-2019). Economic Annual Report of Mazandaran. Retrieved from.
22. Moghadam Tabrizi, N., & Valizadeh Zenouz, P. (2006). Investigating productivity in Iran's economy. Ravand, 49: 15-42.
23. Najafi Seyahroodi, M., Alavi, S. M., & Ebrahimi, A. (2015). Investigating the effect of aesthetic aspect of packaging and its dimensions on purchase intention through packaging preference. New Marketing Research Journal, 5(2): 163-184.
24. Pourkiani, M., & Dehghani, Z. (2014). Pourkiani, Massoud, and Dehghani, Zahra. The first international conference on economics, management, accounting and social sciences, Shiraz, Iran.
25. Qodsipour, H. (2006). Discussions in multi-criteria decision making (analyzing hierarchy process). Publications of Amirkabir University of Technology, Tehran.
26. Qolizadeh, H., & Saleh, I. (2005). Examining the productivity of the total factors of production in the sectors of Iran's economy in the period 1357-81 (with emphasis on the agricultural sector and the role of capital). Agricultural Sciences of Iran, 5(36): 1131-1141.
27. Rahimi, G., & Amiri, S. (2016). Pathology of productivity challenges and obstacles in the public sector. The First National Conference on Management and Global Economy, Tehran.
28. Saaty, T. L. (1988). What is the analytic hierarchy process? pp 109-121, Springer Berlin Heidelberg. [DOI:10.1007/978-3-642-83555-1_5]
29. Saaty, T. L. (1996). Decision making with dependence and feedback: The analytic network process. 4922(2), Pittsburgh, RWS publications.
30. Saaty, T. L. (2005). Theory and applications of the analytic network process: Decision making with benefits, opportunities, costs, and risks. RWS publications.
31. Saaty, T. L. (2006). Rank from comparisons and from ratings in the analytic hierarchy/network processes. European Journal of Operational Research, 168(2): 557-570. [DOI:10.1016/j.ejor.2004.04.032]
32. Safaeeasl, B. (2018). Measuring sector productivity in Iran's economy. Afagh Humanities, 19: 15-30.
33. Salami, H. (1997). Concepts and measurement of productivity in agriculture. Agricultural Economics and Development, 18: 7-31.
34. Sohrabi, S., & Namazi, S. (2020). Barriers to productivity in governmental organizations (Case study: Isfahan samat organization). Journal of Public Administration, 12(3): 528-549. doi:10.22059/jipa.2020.305647.2773
35. Taher, B. (2015). Investigating the factors affecting the productivity of human resources. Work and Society Magazine, 190: 58-71.
36. Taheri, S. (2008). Productivity and Its Analysis in Organizations, Inclusive Management. Hastan. Tehran.
37. Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y.-M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational Statistics and Data Analysis, 48(1): 159-205. [DOI:10.1016/j.csda.2004.03.005]
38. Tourani, H., & Aghaei, V. (2019). The role of strategic planning dimensions on organizational productivity. Quarterly Journal of Managing Education In Organizations, 8(1): 61-87. Retrieved from http://journalieaa.ir/article-1-118-fa.html
39. Yadav, G., & Desai, T. N. (2017). A fuzzy AHP approach to prioritize the barriers of integrated lean six sigma. International Journal of Quality & Reliability Management, 34(8): 1167-1185. [DOI:10.1108/IJQRM-01-2016-0010]
40. Yazdanbakhsh, S. (2011). Identifying factors affecting the production capacity of food and beverage industries and providing appropriate strategies to improve the condition of these industries. Ferdowsi University, Mashhad.
41. Ziaaldini, M., & KhajehMahmoudi, S. (2015). Effective factors in the productivity of human resources. The First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences. https://civilica.com/doc/444578

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb