دوره 9، شماره 17 - ( بهار و تابستان 1401 )                   جلد 9 شماره 17 صفحات 93-82 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sookhtanlou M, Hadi Z, Imani B. Analysis of Factors Affecting Entrepreneurial Empowerment of Women Heads of Rural Households in Sarab County. jea 2022; 9 (17) :82-93
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-297-fa.html
سوختانلو مجتبی، هادی زهرا، ایمانی بهرام. تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی سرپرست خانوار در شهرستان سراب. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1401; 9 (17) :93-82

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-297-fa.html


دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (653 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: بی­توجهی به پیشران­های اصلی تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان روستایی، خصوصاً در بخش اشتغال و کارآفرینی، همیشه بر پتانسیل‏ های اشتغال‏ زایی، ظرفیت­ های روانشناختی کارآفرینانه و جایگاه واقعی زنان در توسعه فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی یک جامعه روستایی سایه افکنده است. لذا بهبود توانمندسازی زنان روستایی، به‌عنوان یک عامل کلیدی در کاهش شکاف‏ های جنسیتی و یکی از ارکان مهم توسعه یک جامعه روستایی است. در این راستا، هدف تحقیق در قالب 10 فرضیه اصلی، تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارآفرینی زنان سرپرست خانوار در روستاهای شهرستان سراب بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار (6101 N=) در روستاهای شهرستان سراب بودند که به روش نمونه­گیری چندمرحله‏ای تصادفی با انتساب متناسب، تعداد 363 نفر از 18 روستا و 5 دهستان (دهستان‏های رازلیق، 77 نفر، حومه، 100 نفر؛ ابرغان، 96 نفر؛ اردلان، 46 نفر و آلان برآغوش، 43 نفر) به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل فرضیه ‏های تحقیق، با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS و با کمک نرم‏ افزارهایSmartPLS  نسخه 3 و SPSS 22 انجام گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه ساختارمند بوده که برای بررسی روایی ابزار تحقیق، از روایی همگرا (با کمک AVE) و روایی تشخیصی و برای پایایی ابزار تحقیق از مقادیر بار عاملی، پایایی ترکیبی (CR) و مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد که در زمینه اثرگذاری مستقیم بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی، به‌ترتیب اولویت، عوامل پتانسیل‏ های اشتغال‏ زایی، مالی-اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی تأثیر مثبت و معنی‏ داری داشتند؛ اما تأثیرگذاری عامل روان‏شناختی بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی معنادار به­ دست نیامد. همچنین، مهمترین عوامل اثرگذار بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی به‌واسطه نقش میانجی پتانسیل‏ های اشتغال‏ زایی (اثرگذاری غیرمستقیم)، به‌ترتیب اولویت، شامل عامل‏ های روانشناختی، مالی-اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی بوده است.
نتیجه‌گیری: مدل مفهومی تحقیق توانسته است در سطح مطلوبی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان روستایی را تبیین کند. با آنکه عامل روانشناختی اثرگذاری مستقیم و معنی ‏داری را بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی نشان نداد؛ اما به‌واسطه متغیر میانجی پتانسیل‏ های اشتغال‏زایی، بیشترین تأثیر (131/0) را در مقایسه با متغیرهای مالی-اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی بر توانمندسازی داشته است. ارتقاء توانمندسازی روانی و تشویق زنان روستایی از طریق برنامه‏های آموزشی در زمینه بهبود ظرفیت‏ های روانشناختی زنان در اشتغال و کارآفرینی، سامان‏دهی شرایط مشارکت‏ های بیشتر اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی در برنامه‏ های توسعه روستایی و کارآفرینی، تقویت صندوق ‏های اعتباری، ایجاد بازارهای محلی با مشارکت حداکثری زنان روستایی و حمایت از کسب و کارهای کارآفرینانه آنان می‏تواند بر بهبود توانمندسازی‏شان اثربخش باشد.

متن کامل [PDF 1535 kb]   (135 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1400/10/21 | پذیرش: 1401/3/1 | انتشار: 1401/5/3

فهرست منابع
1. Abbaszadeh, M. and M. Budaghi. 2020. Modeling the factors affecting the empowerment of married women in East Azerbaijan province using Amos Graphics software, Social Psychological Studies of Women, 18(2): 7-42 (In Persian).
2. Abrar-ul-Haq, M., M.R.M. Jali and G.M.N. Islam. 2018. The Development of Household Empowerment Index among Rural Household of Pakistan. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 26(2): 787-809.
3. Alavi Matin, F., H. Damghanian and A.A. Rastegar. 2019. The effect of comparative grief on social wear mediated by silent jealousy. Public Management Perspectives, 10(2): 95-119 (In Persian).
4. Ali Al-Shami, S.S., M.M. Razali, M. Izaidin, A. Rozelan and N. Rashid. 2016. The effect of microfinance on women's empowerment: Evidence from Malaysia. Asian Journal of Women's Studies, 22(3): 318-337. [DOI:10.1080/12259276.2016.1205378]
5. Anderson, C.L., T.W. Reynolds, P. Biscaye, V. Patwardhan and C. Schmidt. 2021. Economic benefits of empowering women in agriculture: Assumptions and evidence. The Journal of Development Studies, 57 (2): 193-208. [DOI:10.1080/00220388.2020.1769071]
6. Bahmani, A., A. Zamanian and F. Aslani. 2020. Explaining the mediating role of empathy in the relationship between psychological capital and social entrepreneurship of rural women (Case study: women of Choobbast rural). Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 7(14): 94-87 (In Persian).
7. Bartlett, J.E., J.W. Kotrlik and C.C. Higgins. 2001. Organizational research: determining appropriation sample size in survey research. Information Technology, Learning and Performance Journal, 19: 43-50.
8. Bayeh. E. 2016. The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable development of Ethiopia. Humanities and Social Sciences, 9(16): 1-6. [DOI:10.1016/j.psrb.2016.09.013]
9. Bushra, A. and N. Wajiha. 2015. Assessing the Socio-Economic Determinants of Women Empowerment in Pakistan. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177: 3- 8. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.02.321]
10. Charmchian Langroudi, M. and A.H. Ali Beigi. 2013. A Study of Factors Affecting the Psychological Empowerment of Rural Women. Journal of Women Sociology, 4(13): 165-192 (In Persian).
11. Diiro, G.M., G. Seymour, M. Kassie, G. Muricho and B.W. Muriithi. 2018. Women's empowerment in agriculture and agricultural productivity: Evidence from rural maize farmer households in western Kenya. PLoS ONE, 13(5): 1- 27. [DOI:10.1371/journal.pone.0197995]
12. Ghasemi, M., L. Alizadeh and A. Kandahari. 2018. Developing psychological empowerment strategies for rural women using strategic management tools. Quarterly Journal of Women in Development and Politics (Women Research), 16(1): 79-109.
13. Hair, J.F., M. Sarstedt, C.M. Ringle and J.A. Mana. 2012. An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40: 414-433. [DOI:10.1007/s11747-011-0261-6]
14. Haji Hassani, M. and Ekhtiari. 2021. Empowerment of women heads of households in Chahar mahal and Bakhtiari province to participate in the labor market. Female Police Scientific Quarterly, 15(34): 30-50 (In Persian).
15. Haji Lu, W., H. Valizadeh and Z. Resident. 2020. Identifying the components of organizing and empowering women heads of households in Chaldoran County, Journal of Strategic Studies of Women (Former Women's Book), 23(89): 95-116 (In Persian).
16. Han, W., X. Zhang and Z. Zhang. 2019. The role of land tenure security in promoting rural women'sempowerment: Empirical evidence from rural China, Land Use Policy, 86: 280-289. [DOI:10.1016/j.landusepol.2019.05.001]
17. Handy, F. 2004. Womens empowermentrural, India presented at Toronto, Canada Julay.
18. Hassanpour, A., A.R. Abtahi, A. Azizpour Lindy and M. Dadashi. 2021. Identifying and prioritizing ways of empowering women heads of households. Social Welfare, 21(80): 81-115 (In Persian).
19. Ishraqi, S.T., R. Samani and A. Poursaeid. 2015. Factors affecting the job competence of rural women (Case study: Ilam city). Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 2(4): 21-11 (In Persian).
20. Jalilian, S. and H. Saadi. 2016. The Role of Women's Empowerment in Economic Decisions of Rural Households (Case Study: Villages in West Islamabad). Regional Planning, 6(21): 129-142 (In Persian).
21. Karami, S. and H. Agahi. 2014. An Analysis of Entrepreneurship Development Approaches and Models in Agricultural Entrepreneurship Development. Entrepreneurship Studies and Sustainable Agricultural Development, 2(2): 81-104 (In Persian).
22. Kuumuori Ganle, J., K. Afriyie and A. Yao Segbefia. 2015. Microcredit: empowerment and disempowerment of rural women in Ghana. World Development, 66: 335-345. [DOI:10.1016/j.worlddev.2014.08.027]
23. Mansoori Sirus, B.T. 2021. Development of a model of rural women entrepreneurial activities based on the views of educational experts. Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 8(15): 110-100 (In Persian).
24. Mirzakhani, K. 2020. Sociological study of empowerment strategies for rural and nomadic women. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(45): 1-15 (In Persian).
25. Mobarok M.H., T. Skevas and W. Thompson. 2021. Women's empowerment in agriculture and productivity change: The case of Bangladesh rice farms. PLoS ONE, 16(8): e0255589. [DOI:10.1371/journal.pone.0255589]
26. Mueller, V., E. Schmidt and D. Kirkleeng. 2020. Structural Change and Women's Employment Potential in Myanmar. International Regional Science Review, 43(5): 450-476. [DOI:10.1177/0160017620925139]
27. Mutyasira, V., D. Hoag and D. Pendell. 2018. The adoption of sustainable agricultural practices by smallholder farmers in Ethiopian highlands: An integrative approach. Cogent Food & Agriculture, 4: 1-17. [DOI:10.1080/23311932.2018.1552439]
28. Pakkana, M. and L. Arsyad. 2017. Microfinance institutions and empowerment of women in rural area: a case in Tangerang. SIGNIFIKAN: Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(1): 69-86. [DOI:10.15408/sjie.v6i1.4637]
29. Purnamawati, I.G. and S. Utama. 2019. Women's empowerment strategies to improve their role in families and society. International Journal of Business, Economics and Law, 18(5): 119-127.
30. Sepahvand, F. and S. Karimi. 2020. Educational drives affecting the economic empowerment of rural women in Nahavand County in the development of business and domestic work. Agricultural Education Management Research, 12(54): 30-52 (In Persian).
31. Shafi'i Sabet, N. and S. Yosefi. 2016. Explaining the effective factors on women's empowerment in the process of rural settlement development (Case study: Gilvan and Abbar districts of the County. Earth knowledge research, 7(1): 44-61 (In Persian).
32. Tarasi, Z., H. Karimzadeh and M. Aghayari Hir. 2020. Investigating the Relationship between Capacity Building and Empowerment of Rural Women (Case Study: Zanjan County). Journal of Geography and Development, 18(58): 203-224 (In Persian).
33. Valaei, M., H. Karimzadeh and R. Manafi Azar. 2018. Analysis of barriers to the development of small businesses in rural areas of Miandoab city. Space Economics and Rural Development, 7(3): 183-208 (In Persian).
34. Wei, W., T. Sarker, W. Żukiewicz-Sobczak, R. Roy, G. Alam, M. G. Rabbany, M.S. Hossain and N. Aziz. 2021. The Influence of Women's Empowerment on Poverty Reduction in the Rural Areas of Bangladesh: Focus on Health, Education and Living Standard. International journal of environmental research and public health, 18(13): 1-18. [DOI:10.3390/ijerph18136909]
35. Yasuri, M., A. Azmi and F. Heydari. 2018. Investigating the employment potential of tourism in the target villages of tourism in Paveh city. Geographical Quarterly of Tourism Space, 7(28): 95-108 (In Persian).
36. Zamani Moghaddam, M. and S.A. Afshani. 2021. Empowerment of women heads of households in Iran: A systematic review. Social Welfare, 21(80): 45-80 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb