دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1402 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 165-151 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shirmohammadi Y. (2024). The effects of Psycho-Social Factors on Trust in the Brand of Tourism Target Villages in Khuzestan Province with an Emphasis on Social Media. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(20), 151-165. doi:10.61186/jea.10.20.151
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-352-fa.html
شیرمحمدی یزدان. اثرات عوامل روانی-اجتماعی بر اعتماد بر برند روستاهای هدف گردشگری استان خوزستان با تأکید بر رسانه‌های اجتماعی راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (20) :165-151 10.61186/jea.10.20.151

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-352-fa.html


گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (929 مشاهده)
مقدمه و هدف: گردشگری ‌کشاورزی یکی از پرطرفدارترین بخش‌های صنعت گردشگری بوده و به یکی از متغیرهای مهم برای توسعه روستایی تبدیل ‌شده است. رفت‌وآمد گردشگران به مناطق روستایی و کشاورزی به توسعه اقتصادی و توسعه فضایی کارآفرینی کمک می کند. در دنیای معاصر، شیوه‌های ارتباطی و سبک زندگی گردشگران، کشاورزی را متحول کرده است. از سوی دیگر، اعتماد به برند مناطق روستایی به عنوان یک جزء حیاتی از کسب وکار گردشگری کشاورزی تعریف شده است، در این پژوهش شیوه تعامل با روستاهای هدف، قصد سفر به مناطق دارای برند کشاورزی، توسعه کارآفرینی در کشاورزی روستایی و اعتماد به برندهای مناطق گردشگری کشاورزی در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر روش گرد‌آوری داده ها از نوع دسته‌بندی می باشد. جامعه آماری این پژوهش گردشگران روستاهای هدف گردشگری کشاورزی استان خوزستان و روش نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد. روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان پژوهش و روایی سازه پرسش‌نامه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی متغیرهای پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد حس توده ادراک شده با ضریب مسیر 26 درصد بر شیوه تعامل با برند روستاهای گردشگری اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، خودشناسی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر شیوه تعامل با برند روستای گردشگری با ضریب مسیر 36 درصد بر شیوه تعامل با برند روستاهای گردشگری است. شیوه تعامل با روستایی بیشترین اثر را با ضریب مسیر 90 درصد بر قصد سفر به مقاصد روستایی دارد. همچنین، هم ذات پنداری نیز با ضریب مسیر 60 درصد بر شیوه تعامل با روستایی اثر مثبت و معنی داری دارد. قصد سفر گردشگران به روستاهای هدف گردشگری استان خوزستان با ضریب مسیر 88 درصد بر توسعه کارآفرینی کشاورزی اثر مثبت و معنی-داری دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش حاکی از این است که در توسعه کارآفرینی کشاورزی روستایی بایستی ویژگی‌های اجتماعی و روانی گردشگران مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اعتماد به برند مناطق گردشگری کشاورزی و قصد سفر به مناطق برند کشاورزی تحت تأثیر شیوه تعامل با برند مقصد قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، برند روستاهای هدف گردشگری تحت تأثیر رضایت اجتماعی و روانی گردشگران است و این متغیرها در نهایت می‌توانند زمینه توسعه گردشگری روستایی را در منطقه مورد مطالعه فراهم آورد. تصور ذهنی گردشگران نیز بر شیوه‌های تعامل با برند مناطق کشاورزی استان خوزستان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج حاصل بیانگر آن است که رسانه‌های اجتماعی شیوه‌های ارتباطی با گردشگران را تغییر داده است و در این راستا باید در تبلیغات برند مناطق روستایی به ارزش‌های مصرف‌کنندگان نیازها و باورهای مشترک گردشگران توجه شود و متغیرهای مانند حس توده ادراک شده، خودشناسی، شیوه تعامل با روستایی، هم ذات پنداری به ‎طور ویژه‌ای موردتوجه واقع شود.

 
متن کامل [PDF 1739 kb]   (202 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1401/11/9 | پذیرش: 1402/3/22 | انتشار: 1402/11/8

فهرست منابع
1. Ayeh, J. K., Au, N., and Law, R. (2013). Do we believe in TripAdvisor? Examining credibility perceptions and online travelers' attitude toward using user-generated content. Journal of Travel Research, 52(4), 437-452. [DOI:10.1177/0047287512475217]
2. Bazi, S., Filieri, R., and Gorton, M. (2020). Customer's motivation to engage with luxury brands on social media. Journal of Business Research, 112, 223-235. [DOI:10.1016/j.jbusres.2020.02.032]
3. Brodie, R. J., Fehrer, J. A., Jaakkola, E., and Conduit, J. (2019). Actor engagement in networks: Defining the conceptual domain. Journal of Service Research, 22(2), 173-188. [DOI:10.1177/1094670519827385]
4. Campón-Cerro, A. M., Hernández-Mogollón, J. M., and Alves, H. (2017). Sustainable improvement of competitiveness in rural tourism destinations: The quest for tourist loyalty in Spain. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 252-266. [DOI:10.1016/j.jdmm.2016.04.005]
5. Chudy-Hyski, D., and Hyski, M. (2018). The role of tourism in multifunctional development of mountain rural areas. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(1), 611-621.
6. Dolan, R., Conduit, J., Frethey-Bentham, C., Fahy, J. and Goodman, S. (2019), "Social media engagement behavior: A framework for engaging customers through social media content. European Journal of Marketing, 53(10), 2213-2243. [DOI:10.1108/EJM-03-2017-0182]
7. Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Hughes, D. L., Carlson, J., Filieri, R., Jacobson, J and Wang, Y. (2021). Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research propositions. International Journal of Information Management, 59, 102168. [DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168]
8. Farbad, A. (2014). Structural equation modeling in questionnaire data using AMOS 22 software Mehrgan Qalam, Publishers, Tehran, Iran.
9. Gao, J., Barbieri, C., and Valdivia, C. (2014). Agricultural landscape preferences: Implications for agritourism development. Journal of Travel Research, 53(3), 366-379. [DOI:10.1177/0047287513496471]
10. Ghasemi, V. (2014). Structural equation modeling book in social research using Amos Graphics, Jameh-shenasan Publishers, Tehran, Iran.
11. Hajinejad, A., Rahimi, D., and Taghizadeh, Z. (2013). Codification of Strategic plan of Tourism Development in Rural Tourism Sample Areas Case Study: The Tourism Sample Village of Hajij in Paveh. Town and Country Planning, 5(1), 51-78 (In Persian).
12. Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., and Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. Journal of interactive marketing, 28(2), 149-165. [DOI:10.1016/j.intmar.2013.12.002]
13. Karikari, S., Osei-Frimpong, K., and Owusu-Frimpong, N. (2017). Evaluating individual level antecedents and consequences of social media use in Ghana. Technological Forecasting and Social Change, 123, 68-79. [DOI:10.1016/j.techfore.2017.06.023]
14. Karimi, S. (2015). Agri-tourism entrepreneurship: A new strategy for sustainable rural development. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 1(4), 69-90 (In Persian).
15. karimi S. (2021). The Study of Villagers Life Quality Impact of Natanz District on the Product of Rural - Agriculture Tourism. jea. 8(15), 89-99. doi: 10.52547/jea.8.15.89 [DOI:10.52547/jea.8.15.89]
16. Keshavarz, Y (2014) Structural Equation Modeling with AMOS (1nd ed.), Mehraban.
17. Lane, B., E. and Kastenholz. (2018). Rural Tourism: New Concepts, New Research, New Practice, ‎routledge, uk. [DOI:10.4324/9781315111865]
18. McLean, G., K. Al-Nabhani. and H. Marriott (2022) 'Regrettable-escapism'the negative effects of mobile app use: A retail perspective. Psychology and Marketing, 39(1), 150 167. [DOI:10.1002/mar.21584]
19. Meyners, J., C. Barrot. J. U. Becker. and Goldenberg. J. (2017). The role of mere closeness: How geographic proximity affects social influence. Journal of Marketing, 81(5), 49-66. [DOI:10.1509/jm.16.0057]
20. Morgan-Thomas, A., L. Dessart, and C. Veloutsou. (2020). Digital ecosystem and consumer engagement: A socio-technical perspective. Journal of Business Research, 121, 713-723. [DOI:10.1016/j.jbusres.2020.03.042]
21. Organization of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts of Khuzestan Province (2023) report on villages targeted for tourism (In Persian).
22. Osei-Frimpong, K., McLean, G., and Famiyeh, S. (2020). Social media brand engagement practices: Examining the role of consumer brand knowledge, social pressure, social relatedness, and brand trust. Information Technology & People, 33(4), 1235-1254. [DOI:10.1108/ITP-05-2018-0220]
23. Osei-Frimpong, K., McLean, G., and Famiyeh, S. (2020). Social media brand engagement practices: Examining the role of consumer brand knowledge, social pressure, social relatedness, and brand trust. Information Technology & People, 33(4), 1235-1254. [DOI:10.1108/ITP-05-2018-0220]
24. Osei-Frimpong, K., McLean, G., Islam, N., and Otoo, B. A. (2022). What drives me there? The interplay of socio-psychological gratification and consumer values in social media brand engagement. Journal of Business Research, 146, 288-307. [DOI:10.1016/j.jbusres.2022.03.057]
25. Shirmohammadi, Y. and Abyaran, P. (2020). Brand Image of Mystical Spiritual Tours and Tourists' Satisfaction and Quality of Life. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 4(2), 165-195.
26. Shirmohammadi, Y. and Hashemi Baghi, Z. (2021). The Effect of Literary Tourism on Increasing Re-Visits to Tourism Destinations through Spirituality and Authenticity. International journal of Tourism, Culture & Spirituality, 5(1), 13-36
27. Shirmohammadi, Y., and Choobdar, I. (2023). The Effect of Active and Reactive Strategies on Entrepreneurship and Improving the Performance of Agricultural Tourism Businesses. Journal of Entreneurship and Agriculture, 10(19), 27-40 (In Persian).
28. Shirmohammadi, Y., and Nader Moghaddam, A. (2023). The Effect of Social Responsibility on the Social Development of Rural Areas with Emphasis Value Co-creation for Tourists (A Case Study of the Oramanat Region). Village and Development, 25(4), 45-66 (In Persian). doi: 10.30490/ rvt. 2021.354276.1348.
29. Shirmohammadi, Y., and Mavouni, M. A. (2021) Designing a Rural Women Entrepreneurship Model in Agricultural Tourism Using a Mixed Approach. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 7(4): 85-102. doi: 10.22069/jead.2021.18868.1465 (Persian).
30. Simon, F., and V. Tossan. (2018). Does brand-consumer social sharing matter? A relational framework of customer engagement to brand-hosted social media. Journal of Business Research, 85, 175-184. [DOI:10.1016/j.jbusres.2017.12.050]
31. Wong, L. W., Tan, G. W. H., Hew, J. J., Ooi, K. B., and L. Y. Leong. (2022). Mobile social media marketing: a new marketing channel among digital natives in higher education? Journal of Marketing for Higher Education, 32(1), 113-137. [DOI:10.1080/08841241.2020.1834486]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb