دوره 10، شماره 19 - ( بهار و تابستان 1402 )                   جلد 10 شماره 19 صفحات 161-146 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahmani Firouzi R, Aghajani Afrouzi A, Ahmadi Firouzjaie A. (2023). Innovation in Small and Medium-Sized Agricultural and Food Processing Industries in Mazandaran Province during the Covid-19 Epidemic. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(19), 146-161. doi:10.61186/jea.10.19.146
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-355-fa.html
رحمانی فیروزی رقیه، آقاجانی افروزی علی اکبر، احمدی فیروزجائی علی. نوآوری در صنایع تبدیلی غذایی و کشاورزی کوچک و متوسط استان مازندران در شرایط همه‌گیری کووید-19 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (19) :161-146 10.61186/jea.10.19.146

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-355-fa.html


دانشگاه پیام نور تهران
چکیده:   (1461 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: بحران­ همه‌گیری ویروس کووید-19، حیات و بقای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را مورد تهدید جدی قرار داده است. به­ طوری که آنها برای بقا و حیات خود در این دوران از رویکردهای گوناگونی از جمله رویکرد نوآوری بهره­ گرفتند. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزه صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی نیز از قاعده مستثنی نبودند. مطالعه حاضر به ­دنبال این بوده است تا در درجه اول وضعیت نوآوری و قابلیت نوآوری را در سطح این کسب‌وکارها مورد مطالعه قرار دهد و سپس، تغییرات نوآوری محصول و بازاریابی در شرایط همه‌گیری کووید-19 را بر اساس نوآوری‌های سازمانی و فرآیند و قابلیت نوآوری تبیین نماید.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی همبستگی است که با استفاده از تکنیک پیمایش میدانی در سطح حدود 500 کسب‌وکار کوچک و متوسط در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی در سطح استان مازندران در راستای دستیابی به اهداف پژوهش به اجرا درآمد. براساس جدول کریسی و مورگان و به­روش تصادفی 217 کسب‌وکار به­ عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند در قالب طیف لیکرت پنج گزینهای بود که سؤالات آن از دو مطالعه گوندی و همکاران در سال 2011 و جایانی راجاپاتیرانا در سال 2018 اقتباس و استخراج شد. پاسخگویان شامل صاحبان کسب‌وکارها بودند که جمع ­آوری داده‌ها در میان آنها از طریق ایمیل و همچنین پرسش گری انجام گرفت.
یافته‌ها: میزان برخورداری صنایع مورد مطالعه از قابلیت نوآوری در حد خوب ارزیابی شد. کسب‌وکارهای مورد مطالعه در شرایط همه‌گیری کووید-19 از نوآوری‌های بازاریابی در حد خوب و از نوآوری‌های سازمانی، فرآیند و محصول در حد متوسط بهره گرفتند. "استفاده از تکنیک‌ها یا رسانه‌های جدید برای تبلیغ محصولات"، "توزیع مسئولیت‌ها و استفاده از رویکرد مشارکتی در تصمیم‌گیری"، "تحول در فرآیندهای ساخت و تولید"، "افزایش کیفیت محصولات تولیدی از طریق استفاده از مواد اولیه با کیفیت" به­ترتیب به ­عنوان مهمترین اقدامات نوآورانه انجام­گرفته در حوزه بازاریابی، سازمانی، فرآیند و محصول شناسایی و معرفی شدند. سه متغیر نوآوری فرآیند، نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری در مجموع توانستند 62 درصد از تغییرات نوآوری محصول و 27 درصد از تغییرات نوآوری بازاریابی را تبیین نمایند. نوآوری سازمانی به­ عنوان مهمترین متغیر تأثیرگذار بر نوآوری بازاریابی معرفی شد. قابلیت نوآوری هم به­ عنوان مهمترین متغیر مؤثر بر نوآوری محصول معرفی شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بهتر است کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی برای بقا و رشد در شرایط کووید 19 و شرایط مشابه بر نوآوری‌های محصول و بازاریابی تکیه کنند. پیش ­شرط اصلی عملیاتی­ شدن نوآوری محصول در صنایع مورد مطالعه، بهبود قابلیت نوآوری در این کسب‌وکارها است و پیش‌شرط اصلی عملیاتی­ شدن نوآوری بازاریابی در صنایع مورد مطالعه، ارتقای سطح نوآوری سازمانی در میان این کسب‌وکارها است. تجربیات حاصل از مطالعه حاضر می‌تواند راهنمای ارزشمندی برای سیاستگزاران، کارگزاران و صاحبان کسب‌وکارها برای فراهم ­نمودن زیرساخت‌ها و مقدمات مورد نیاز در اجرایی­ نمودن مؤلفه‌های پدافند غیرعامل برای مواجهه با بحران‌های مشابه باشد.متن کامل [PDF 2611 kb]   (429 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیق و توسعه و نوآوری
دریافت: 1401/12/20 | پذیرش: 1402/4/17 | انتشار: 1402/6/27

فهرست منابع
1. Ahmadi-Firouzjaie, A., Ahmadi, L., & Khalaj, H. (2022). Analysis of Barriers to the Creation and Development of Organic Wheat Production Business and Providing Solutions: A Case of Wheat Growers in Markazi Province. Journal of Entreneurship and Agriculture, 9(17), 125-136. [DOI:10.52547/jea.9.17.125]
2. Azizi-Khalkheili, T., Borkhani, F. R., Yazdanpanah, M., Azimzadeh, A., & Mohseni Kiasari, M. (2023). Strategic analysis of tourism-related rural businesses during the Corona epidemic. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 9(19), In press.
3. Bahmani, A., & Aslani, F. (2021). Investigating the Effect of Entrepreneurial Orientation on Entrepreneurial Intention of Small and Medium Agricultural Businesses: The Mediating Role of Psychological Capital (Case Study: Paddy Farmers in Noor City). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 8(16), 78-85. [DOI:10.52547/jea.8.16.78]
4. Bajkó, N., Fülöp, Z., & Pércsi, K. N. (2022). Changes in the Innovation-and Marketing-Habits of Family SMEs in the Foodstuffs Industry, Caused by the Coronavirus Pandemic in Hungary. Sustainability (Switzerland). [DOI:10.3390/su14052914]
5. Baniasadi, N., Samari, D., Farajollah Hosseini, S. J., & Omidi Najafabadi, M. (2023). Modeling the Effective Dimensions of Indigenous Knowledge on Total Innovation Management in the Development of Palm Processing and Complementary Industries in Kerman Province. Journal of Innovation and Value Creation, 21(21), 135-150. [DOI:20.1001.1.27170454.1401.11.21.5.7]
6. Baruch, Y., & Holtom, B. C. (2008). Survey response rate levels and trends in organizational research. Human Relations. [DOI:10.1177/0018726708094863]
7. Cummings, S. M., Savitz, L. A., & Konrad, T. R. (2001). Reported response rates to mailed physician questionnaires. Health Services Research.
8. Cycyota, C. S., & Harrison, D. A. (2006). What (Not) to expect when surveying executives: A meta-analysis of top manager response rates and techniques over time. Organizational Research Methods. [DOI:10.1177/1094428105280770]
9. de Vaus, D. (2013). SURVEYS IN SOCIAL RESEARCH, 6th Edition. In Surveys in Social Research, 6th Edition. [DOI:10.4324/9780203519196]
10. Galloway, T. L., Miller, D. R., Sahaym, A., & Arthurs, J. D. (2017). Exploring the innovation strategies of young firms: Corporate venture capital and venture capital impact on alliance innovation strategy. Journal of Business Research. [DOI:10.1016/j.jbusres.2016.10.017]
11. Gorzelany-Dziadkowiec, M. (2021). Covid-19: Business innovation challenges. Sustainability (Switzerland). [DOI:10.3390/su132011439]
12. Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance. International Journal of Production Economics. [DOI:10.1016/j.ijpe.2011.05.014]
13. Habiyaremye, A. (2021). Co-operative learning and resilience to covid-19 in a small-sized South African enterprise. Sustainability (Switzerland). [DOI:10.3390/su13041976]
14. Homayoun, S., Bagherpour Velashani, M. A., Alkhafaji, B. K. A., & Mezher, S. J. (2023). The Effect of COVID-19 on the Performance of SMEs in Emerging Markets in Iran, Iraq and Jordan. Sustainability, 15(10), 7847. https://doi.org/10.3390/su15107847 [DOI:https://doi.org/10.3390/su15107847]
15. Hosseinpour, M., Jamshidi, M. javad, Mohamadifar, Y., & Behvar, S. (2021). Investigating the effect of strategic innovation on innovative performance with the role of the moderator of the business environment (Case study: small and medium companies in Kermanshah). Karafan, 17(51), 189-208. [DOI:10.48301/kssa.2021.128450]
16. Jung, H., Hwang, J. T., & Kim, B. K. (2018). Does R&D investment increase SME survival during a recession? Technological Forecasting and Social Change. [DOI:10.1016/j.techfore.2018.07.042]
17. Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement. [DOI:10.1177/001316447003000308]
18. OECD. (2005). Oslo manual proposed guidelines for collecting and interpretingtechnological. Innovation data (Paris) of radical innovation: Insights from phar-maceuticals. Journal of Marketing, 87, 82-102.
19. Permeh, Z. (2019). Evaluation the Impacts of Covid19 Outbreaking on Iran's Manufacturing sector: Application of Social Accounting Matrix. Journal of Industrial Economic Researches, 3(8), 79-93. [DOI:https://doi.org/10.30473/indeco.2020.6995]
20. Rajapathirana, R. P. J., & Hui, Y. (2018). Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. Journal of Innovation and Knowledge. [DOI:10.1016/j.jik.2017.06.002]
21. Roushanghias, E., Sepahvand, R., Chenarestan Olya, A., & Pirzad, A. (2021). Investigating the role of marketing, innovation and R & D capabilities in creating the competitive advantage of a new product: the food industry. Journal of Business Management, 13(51), 126-146. [DOI:20.1001.1.22520104.1400.13.51.7.1]
22. Saunila, M. (2020). Innovation capability in SMEs: A systematic review of the literature. Journal of Innovation and Knowledge. [DOI:10.1016/j.jik.2019.11.002]
23. Sharma, A., Shin, H., Santa-María, M. J., & Nicolau, J. L. (2021). Hotels' COVID-19 innovation and performance. Annals of Tourism Research. [DOI:10.1016/j.annals.2021.103180]
24. Van Auken, H. E., Fotouhi Ardakani, M., Carraher, S., & Khojasteh Avorgani, R. (2021). Innovation among entrepreneurial SMEs during the COVID-19 crisis in Iran. Small Business International Review. [DOI:10.26784/sbir.v5i2.395]
25. Wang, R., Ma, S., Xu, X., & Song, P. (2021). Heterogeneous shareholders' participation, covid-19 impact, and innovation decisions of state-owned firms: Evidence from china. Sustainability (Switzerland). [DOI:10.3390/su13084406]
26. Wong, W. P., & Wong, K. Y. (2011). Supply chain management, knowledge management capability, and their linkages towards firm performance. Business Process Management Journal. [DOI:10.1108/14637151111182701]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb