دوره 7، شماره 14 - ( پاییز و زمستان 1399 )                   جلد 7 شماره 14 صفحات 103-115 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pourvaei A, Mahboobi M R, Sharifzadeh M S. Investigating Factors Affecting Students' Entrepreneurial Intention, The Case of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. jea. 2021; 7 (14) :103-115
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-238-fa.html
پوروایی عارفه، محبوبی محمد رضا، شریف زاده محمدشریف. بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان). راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. 1399; 7 (14) :103-115

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-238-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (292 مشاهده)
   هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. روش تحقیق، توصیفی بود. جامعه آماری 390 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی در تمامی رشته ­های فعال دانشگاه بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای با انتساب، 196 نفر از آنان به­ عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع ­آوری داده­ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر متخصصان دانشگاه تأیید شد و پایایی آن برای بخش­های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 0/607 تا 0/903 به ­دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم­افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی­ داری بین پاسخگویان از نظر قصد کارآفرینی بر حسب جنسیت، شرکت در دوره ­های آموزش کارآفرینی، تجربه­ کاری و دارابودن شغل آزاد وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد رابطه مثبت و معنی­ داری بین درآمد خانواده و سواد مادر با قصد کارآفرینی وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد مؤثر­ترین متغیرها بر قصدکارآفرینی، به ­ترتیب متغیر خودکارآمدی با اثر مستقیم 0/516، متغیر نگرش با اثر مستقیم 0/319 و متغیر دانش کارآفرینی با اثر غیرمستقیم 0/209، است.
متن کامل [PDF 856 kb]   (85 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش کارآفرینی
دریافت: 1399/7/26 | پذیرش: 1399/10/17 | انتشار: 1399/12/12

فهرست منابع
1. Ajzen, L. 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211. [DOI:10.1016/0749-5978(91)90020-T]
2. Arasti, Z., S. Saiedbanadaki and N. Imanipour. 2012. The role of teaching the basics of entrepreneurship in the intention of entrepreneurship in non-management disciplines (Case study: Faculty of Arts, Literature and Humanities, University of Tehran). Journal of Entrepreneurship Development, 4(14): 107-124 (In Persian).
3. Baghersad, V., M.R. Zali, M. Razavi and S. Saeed Bonadaki. 2014. The Effects of entrepreneurship education on technical and vocational students' entrepreneurial intention (Case study: technical and vocational University, the College of Girls in Karaj). Journal of Entrepreneurship Development, 6(4): 21-36 (In Persian).
4. Buana, Y., D. Hidayat and B. Prayogi. 2017. The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention of University Students by Adopting Linan Model. Binus Business, 8(1): 67-75. [DOI:10.21512/bbr.v8i1.1958]
5. Fouladi, M. and H. Baghbani. 2014. The investigation of effect of entrepreneoural self-efficacy on strengthening entrepreneoural intention of students (Case study: students of Payam-e Noor University, Bijar County). Roshd-e-FAanavari, 10(39): 29- 36 (In Persian).
6. Gheyassi, A. 2017. The effect of self-efficacy belief on entrepreneurial intention with mediating entrepreneurial attitude of agricultural and natural resources students, University of Zabol, Iran. Journal of Agricultural Education Management Research, 8(39): 3-15 (In Persian).
7. Ghanaati, M., H. Nodehi, A. Ghodrati and A. Jalalifar. 2018. Impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of students Sabzevar University of Medical Sciences. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 24(5): 319-325 (In Persian).
8. Haghani, T., A. Molahosseini and M.A. Forghani. 2012. Investigating the models of students' entrepreneurial intention and self-employment. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses. Three centers of entrepreneurship, growth of technology units, and communication with industry (society), Babolsar, Iran (In Persian).
9. Hosseininia, Gh.H., P. Ataie and A. Yaghoubi Farani. 2017. An assessment of students' entrepreneurial skills and characteristics and the impact on their entrepreneurial intention: a case of maharat applied science centers. Iranian Journal of Engineering Education, 19(8): 25-44 (In Persian).
10. Khataei, S., A. Alemi, M. Pourrezaeyan and H. Ayatollahi. 2011. The role of dynamic interactive teaching in learning of animation screen writing. Journal of Honarhaye Ziba, Honarhaye Mosighi va Namayeshi, 41: 13-22 (In Persian).
11. Khaghani, T., A. Mullah Hosseini and M. Forghani. 2012. A study of students' entrepreneurial and self-Employment intent models. National conference on entrepreneurship and management of knowledge-based businesses. Three centers of entrepreneurship, growth of technology units and communication with industry (society), Babolsar (In Persian).
12. Keshavarz, M. 2014. Investigation of the entrepreneurial intention of Payame Noor University students and its determinants. Journal of Entrepreneurship Development, 7(3): 529-548 (In Persian).
13. Karimi, S., H. Biemans, T. Land, M. Chizari and M. Mulder. 2016. The impact of entrepreneurship education: A study of Iranian students' entrepreneurial intentions and opportunity identification. Journal of Small Business Management, 54(1): 187-209. [DOI:10.1111/jsbm.12137]
14. Karimi, S., H.J.A. Biemans, K. Naderi Mahde, T. Lans, M. Chizari and M. Mulder. 2017. Testing the relationship between personality characteristics, contextual factors and entrepreneurial intentions in a developing country. International Journal of Psychology, 52(3): 227-240. [DOI:10.1002/ijop.12209]
15. Khalifa A.H. and M.M. Dhiaf. 2016. The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention: The uae context. Polish journal of management studies, 14(1): 119-128. [DOI:10.17512/pjms.2016.14.1.11]
16. Khosravi Pour, B. and SH. Kikhah. 2013. Entrepreneurship education, an effective approach to employment of agricultural students. Journal Work and Society, 163: 26-39 (In Persian).
17. Kordnaeij, A., E. Shahtahmasbi and M. Karimi. 2014. The impact of background factors on entrepreneurial intention of Iran students, with concentration of students' ethnicity. Journal of Entrepreneurship Development, 7 (3): 509-528 (In Persian).
18. Krejcie, R.V. and D.W. Morgan. 1970. Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30 (3): 607-610. [DOI:10.1177/001316447003000308]
19. Kuttim, M, M. Kallaste, U. Venesaar and A. Kiis. 2014. Entrepreneurship education at University level and student's entrepreneurial intention. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 110: 658-668. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.12.910]
20. Linan, F. 2004. Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolla Impresa/ Small Business, 26: 124-136.
21. Linan, F. and Y. Chen. 2009. Development and cross-cultural application if a specific instrument measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Ppractice, 33(3): 593-617. [DOI:10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x]
22. Linan, F., J.C. Rodriguez-Cohard and J.M. Rueda-Cantuche. 2011. Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2): 195-218. [DOI:10.1007/s11365-010-0154-z]
23. Malebana, M.J. 2014. Entrepreneurial intentions of South African rural university students: A test of the theory of planned behaviour. Journal of Economics, 6(2): 130-143. [DOI:10.22610/jebs.v6i2.476]
24. Mardanshahi, M.M., M.A. Roshanfar. 2015. Compilation of agricultural entrepreneurship development strategies among the agricultural and natural resources graduates. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 2(4): 1-10 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jea.2.4.10]
25. Maresch, D., R. Harms, N. Kailer and B. Wimmer-Wurm. 2016. The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting and Social Change, 104: 172-179. [DOI:10.1016/j.techfore.2015.11.006]
26. Moralista, R.B. and G.C. Delariarte. 2014. Entrepreneurship as a Career Choice: An Analysis of Entrepreneurial Self-Efficacy and Intention of National High School Senior Students at the Municipality of Calinog, Iloilo. Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences, 1(2): 12-15.
27. Mojallal choboglo, M.A., R. Abdollahfam and E. Tamjidtash. 2011. Entrepreneur process pathology in the University courses curricula (Case study: Islamic Azad University, Bnab Branch). Beyond Management, 5(18): 167-188 (In Persian).
28. Mohseni, A., S.H. Mousavi and M. Jamali. 2013. The role of entrepreneurship training on students' entrepreneurial attitude and general self-efficiency beliefs. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 69: 63-80 (In Persian).
29. Movahedi, R., KH. Heidari-Trazak and M. Samian. 2015. Entrepreneurship education in agriculture a pre-requisite for agricultural development. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(4): 33-48 (In Persian).
30. Mehrdad, H. 2012. A Study of Factors Affecting Entrepreneurship in Lorestan Province with an Emphasis on Education. Quarterly Journal of New Approach in Educational Management, 2(4): 97-114 (In Persian).
31. Ministry of Science, Research and Technology. 2019. University graduate employment monitoring plan. Deputy of Research and Technology, Office of Industry Relations, 31 pp (In Persian).
32. Rabiei, Z. and H. Sadighi. 2014. Study of effective factors on development of entreprenurship spirit in students of the Natural Resources College of Chamran University, Academic Unit of Behbahan, Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 1(2): 65-52 (In Persian).
33. Rahmanian Koshkaki, M., M. Chizari and A. Havasi. 2012. Investigating the effective entrepreneurial factors of agricultural students of Ilam Azad University. Journal of Entrepreneurship Development, 5 (1): 125-144 (In Persian).
34. Rezaie, R., A. Karimi, F. Mirikaram and L. Safa. 2012. Investigating the educational needs of master's degree students in the field of entrepreneurship (Case study: Zanjan University). Journal of Entrepreneurship Development, 5(3): 65-84 (In Persian).
35. Ruizalba Robledo, J.L., M.V. Aran, M. Martin-Sanchez and A.M. Rodriguez-Molina. 2015. The moderating role of gender on entrepreneurial intentions: A TPB perspective. Intangible Capital, 11 (1): 92-117.
36. Sabet Maharlouei, A., M.H. Seyf, A. Rastegar and Kh. Ahmad Abadi. 2014. Factors influencing academic entrepreneurial intention among the students of Shiraz Medical Sciences University. Journal of Medical Education Development, 7(15): 71-85 (In Persian).
37. Saeidi Mehrabad, M. and M.M. Mohtadi. 2008. Impact of entrepreneurship education on the development of entrepreneurial behavior, Case study: entrepreneurial training courses at the Ministry of Labor and Social Affairs. Entrepreneurship Development, 1(2): 57-73 (In Persian).
38. Sookhtanlou, M. 2017. Analysis of gender differenceson the tendency to entrepreneurship of agricultural students (Case study: University of Mohaghegh Ardabili). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 4(8): 13-22 (In Persian). [DOI:10.29252/jea.4.8.13]
39. Sadeghi, M. and E. Malekinia. 2011. University student's assessment of entrepreneurial environments and its relationship with entrepreneurial intention. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 17(1): 69-89 (In Persian).
40. Safa, L. and N. Mangeli. 2015. The effect of entrepreneurial self-efficacy on agricultural students' entrepreneurial intention at University of Zanjan. Journal of New Agricultural in Education Administration, 3(33): 3-15 (In Persian).
41. Seif, M.H., A. Sabet Maharlouei, A. Rastegar and KH. Ahmad Abadi. 2014. Factors influencing academic entrepreneurial intention among the students of Shiraz Medical Sciences University. Journal of Medical Education Development, 7(15): 71-85 (In Persian).
42. Shiri, N., A.A. Mirakzadeh and K. Zarafshani. 2015. A Conceptual Model forPromoting Entrepreneurship among Agricultural Students in Higher Agricultural Education Systems. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(4): 49-68 (In Persian).
43. Tahmasebi, R., M. Akbari, M. Hoshmandzadeh and A. Ahangar Selebeni. 2017. The effects of entrepreneurial education on entrepreneurial behavior of face-to-face and virtual students, the case of Faculty of Entrepreneurship of Tehran University. Iranian Journal of Engineering Education, 19(75): 103-128 (In Persian).
44. Westhead, P. and M.Z. Solesvik. 2015. Entrepreneurship education and entrepreneurial intention: Do female students benefit? International Small Business Journal, 34(8): 979-1003. [DOI:10.1177/0266242615612534]
45. Yaghoubi Farani, A., M. Motaghed and S. Karimi. 2016. The role of Entrepreneurial knowledge and skills in developing digital entrepreneurial intentions in public Universities in Hamedan Province. Iranian Journal of Information Processing and Management, 31(3): 785-802 (In Persian).
46. Zamani, M. and M. Omidi Najafabadi. 2014. The factors influencing on entrepreneurial Intention of Agricultural students in Islamic Azad University, Science and research branch of Tehran. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 7(3): 43-55 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb