دوره 10، شماره 19 - ( بهار و تابستان 1402 )                   جلد 10 شماره 19 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

bahmani A, zamanian A, barkhordar N. (2023). The Effect of Entrepreneurial Orientation Regarding the Mediating Role of Innovative Behaviour on the Job Performance of Mazandaran Agricultural Jahad Organization Employees. J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(19), 1-12. doi:10.61186/jea.10.19.1
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-317-fa.html
بهمنی اکبر، زمانیان علیرضا، برخوردار ناصر. تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه با توجه به نقش میانجی رفتار نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (19) :12-1 10.61186/jea.10.19.1

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-317-fa.html


گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:   (2037 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: نوآوری و تغییر در حال تبدیل ­شدن به منابع مهم مزیت رقابتی برای سازمان­ ها در محیط به­سرعت در حال تغییر امروزی است. در این شرایط، جهت‌گیری کارآفرینانه برای سازمان‌ها در بهبود عملکرد شغلی کارکنان و تضمین منبع رشد پایدار اهمیت زیادی دارد. سازمان‌ها می‌توانند با جستجوی فرصت‌های مناسب از طریق فعالیت‌های نوآورانه، با جهت‌گیری کارآفرینانه به ریسک‌پذیری، مزیت رقابتی پایدار را تضمین کنند و در این عصر تغییر به رشد خود ادامه دهند. بنابراین، علاقه نظری و عملی رو به رشدی در جهت‌گیری کارآفرینانه به­ عنوان یک عامل اصلی جهت بهبود عملکرد سازمان و پیگیری رشد وجود دارد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با توجه به نقش میانجی رفتار نوآورانه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع پژوهش توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی به­ شمار می‌آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران می‌باشند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی ساده و جدول کرجسی-مورگان تعداد 214 نفر به­ عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گرد­آوری گردید. در این تحقیق، برای بررسی روایی پرسشنامه از روش‌های روایی محتوا توسط گروهی از متخصصان و روایی سازه استفاده شد. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که مقدار آن برای سنجش جهت‌گیری کارآفرینانه 0/875، رفتار نوآورانه 0/899 و عملکرد شغلی 0/876 تعیین شد.
یافته‌ها: نتایج مدل‌یابی معادله‌های ساختاری نشان داد که جهت‌گیری کارآفرینانه بر عملکرد شغلی و رفتار نوآورانه تأثیر مستقیم و معنی‌داری دارد؛ همچنین تأثیر مثبت و معنی‌داری رفتار نوآورانه بر عملکرد شغلی تأیید شد. در نهایت نقش میانجی رفتار نوآورانه، رابطه بین جهت‌گیری کارآفرینانه و عملکرد شغلی تأیید گردید.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش اندیشیدن تدابیری جهت افزایش رفتار نوآورانه و فعالیت‌های کارآفرینانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، می‌تواند منجر به بهبود و افزایش عملکرد شغلی آنان در این سازمان شود.

 

 
متن کامل [PDF 1386 kb]   (332 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/3/24 | پذیرش: 1401/9/12 | انتشار: 1402/6/27

فهرست منابع
1. Aftab, J., M. Veneziani, H. Sarwar & M.I. Ishaq. (2022). Entrepreneurial orientation, entrepreneurial competencies, innovation, and performances in SMEs of Pakistan: Moderating role of social ties. Bus. Ethics Environ. Responsible, 31: 419-437. [DOI:10.1111/beer.12415]
2. Ahmadpour Dariani, M. (2004). Entrepreneurship: definitions, theories, models. Tehran: Pardis Publishing House.
3. Alegre, J. and R. Chiva. (2013). Linking entrepreneurial orientation and firm performance: The role of organizational learning capability and innovation performance. Journal of Small Business Management, 51(4): 491-507. [DOI:10.1111/jsbm.12005]
4. Alirezaie, N., H. Masah and N. Akrami. (2013). Relationship work ethic and job performance. Journal of Ethics in Science and Technology, 8(2): 1-11 (In Persian).
5. Amabile, T. M. and R. Conti. 1999. Changes in the work environment for creativity during downsizing. Acad. Manag. J, 42: 630-640. [DOI:10.5465/256984]
6. Anderson, N., K. Potoˇcnik and J. Zhou. (2014). Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. Journal Management, 40: 1297-1333. [DOI:10.1177/0149206314527128]
7. Awang, A.B., Z.A. Ahmad and K.A. Subari. 2010. Entrepreneurial orientation among Bumiputera small and medium agro-based enterprises (BSMAEs) in West Malaysia: Policy implication in Malaysia. International Journal of Business and Management, 5(5): 130-41. [DOI:10.5539/ijbm.v5n5p130]
8. Azevedo, S.G., H. Carvalho and V.C. Machado. (2011). The influence of green practices chain performance: A case study approach. Transportation Research Part E. Logistics and Transportation Review, 47(6): 850-71. [DOI:10.1016/j.tre.2011.05.017]
9. Bahmani, A. and F. Aslani. (2021). Investigating the Effect of Entrepreneurial Orientation on Entrepreneurial Intention of Small and Medium Agricultural Businesses: The Mediating Role of Psychological Capital (Case Study: Paddy Farmers in Noor City). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 8(16): 78-85 (In Persian). [DOI:10.52547/jea.8.16.78]
10. Calantone, R.J., S.T. Cavusgil and Y. Zhao. (2002). Learning organization, firm innovation capability, and firm performance. Ind. Mark. Management, 31: 515-524. [DOI:10.1016/S0019-8501(01)00203-6]
11. Carmeli, A., G. Gilat and D.A. Waldman. (2007). The Role of Perceived Organizational Performance in Organizational Identification, Adjustment and Job performance. Journal of Management Studies, 44: 972992. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2007.00691.x]
12. Chen, Y.C., P.C. Li and K.R. Evans. (2012). Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving. Industrial Marketing Management, 41(6): 1019-34. [DOI:10.1016/j.indmarman.2012.01.017]
13. Covin, J.G. and D.P. Slevin. (1991). A conceptual m(Covin, Slevin et al. 1991)odel of entrepreneurship as firm behavior. Entrep. Theory Pract, 16: 7-26. [DOI:10.1177/104225879101600102]
14. Covin, J.G. and D.P. Slevin. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1): 75-87. [DOI:10.1002/smj.4250100107]
15. Dehghan Najmabadi, A., A. Rezazadeh and B. Shoghi. (2013). Entrepreneurial orientation and firm performance: The moderating effect of organizational structure. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 3(2): 142-64 (In Persian).
16. Domi, S., R. Keco, J.L. Capelleras and G. Mehmeti. (2019). Effects of innovativeness and innovation behavior on tourism SMEs performance: The case of Albania. Economic social, 12: 67-85. [DOI:10.14254/2071-789X.2019/12-3/5]
17. Dorf, R.C. and T.H. Byers. (2005). Technology Ventures; McGraw Hill: New York, NY, USA.
18. Drucker, P.F. 1998. The discipline of innovation. Harvard Business Review, 76: 149-157. [DOI:10.1002/ltl.40619980906]
19. Eisenbeiss, S.V. (2008). Transformation a leadership and team innovation: integrating team climate principles. Journal of Applied Psychology, 93(6): 1438-1446. [DOI:10.1037/a0012716]
20. Eisenhardt, K.M., N.R. Furr and C.B. Bingham. (2010). Micro foundations of performance: Balancing efficiency and flexibility in dynamic environments. Organization Science, 21(6): 1263-73. [DOI:10.1287/orsc.1100.0564]
21. Ekhlasi, A., N. Sidamiri, and M. Hindijani Fard. (2018). The Role of Internal Market Orientation in Developing Entrepreneurial Orientation: The Case of Internet Service Providers (ISPs) in Tehran. Modern Marketing Research, 8(1): 97-116 (In Persian).
22. Engle, D.E., J.J. Mah and G. Sadri. (1997). An empirical comparison of entrepreneurs and employees: Implications for innovation. Creativity Research Journal, 10: 45-49. [DOI:10.1207/s15326934crj1001_5]
23. Ferreira, J., A. Coelho and L. Moutinho. (2020). Dynamic capabilities, creativity and innovation capability and their impact on competitive advantage and firm performance: The moderating role of entrepreneurial orientation. Technovation, 92(93): 102-120. [DOI:10.1016/j.technovation.2018.11.004]
24. Filser, M. and F. Eggers. (2014). Entrepreneurial orientation and firm performance: A comparative study of Austria, Liechtenstein and Switzerland. South African Journal of Business Management, 45(1): 55-65. [DOI:10.4102/sajbm.v45i1.117]
25. Gupta, V.K. and S. Batra. (2016). Entrepreneurial orientation and firm performance in Indian SMEs: Universal and contingency perspectives. International Small Business Journal, 34(5): 660-682. [DOI:10.1177/0266242615577708]
26. Gursoy, A., B. Guven. (2016). Effect of Innovative Culture on Intrapreneurship. International Journal of Business and Social Science, 7(1): 152-162.
27. Guth, W.D. and A. Ginsberg. (1990). Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship. Strateg. Management Journal, 11: 5-15.
28. Haghighi Kafash, M., B. Hajipour, N. Mazloumi and M. Momeni. (2015). Modeling organizational innovation capability. Journal of Governmental Organizations Management, 3(4): 31-42 (In Persian).
29. Heinonen, J. and K. Korvela. (2005). How about measuring entrepreneurship?
30. Retrieved from Small Business Institute: http:// www. oecd.org.
31. Hough, J. and R. Scheepers. (2008). Creating corporate entrepreneurship through [DOI:10.20460/JGSM.2008218496]
32. strategic leadership. Journal of Global Strategic Management, 3(1): 17- 25.
33. Jahangiri, A. and M.H. Mubaraki. (2009). Providing a suitable conceptual framework of entrepreneurship in the government sector. Entrepreneurial Development Quarterly, 1(3): 35-60.
34. Jalali, A., M. Jaafar and T. Ramayah. (2014). Entrepreneurial orientation and performance: The interaction effect of customer capital. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 10(1): 48-68 (In Persian). [DOI:10.1108/WJEMSD-05-2013-0030]
35. Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness, and innovative work behavior. Journal of Organizational Behavior, 73: 287-302. [DOI:10.1348/096317900167038]
36. Jiang, K., D.P. Lepak, K. Han, Y. Hong, A. Kim and A.L. Winkler. (2012). Clarifying the construct of human resource systems: Relating human resource management to employee performance. Human Resource Management Review, 22(2): 73-85. [DOI:10.1016/j.hrmr.2011.11.005]
37. Jiang, X. and L. Fu. (2021). Effect entrepreneurship on innovation behavior and institutional environment: Based on a comparative analysis. Food Science Technol, 42: 1-9. [DOI:10.1590/fst.34821]
38. Kanter, R.M. (1988). When a thousand flowers bloom: Structural, collective and social conditions for innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10: 169-211.
39. Karimi, S. and M. Shahdosti. (2017). From Social Capital to Job Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation in the Agricultural Jahad Organization of Hamadan Province. Agricultural Extension and Education Research, 10(3): 54-62.
40. Khahande Karnama, A., A. Dehghan Najm Abadi and M. Tajpour. (2017). The Relationship between Entrepreneurial Orientations and Occupational Performance at TUMS Student Health Center. Payavard, 11(2): 124-13 (In Persian).
41. Long, X., Y. Chen, J. Du, K. Oh, I. Han and J. Yan. (2017). The effect of environmental innovation behavior on economic and environmental performance of 182 Chinese firms. Journal of Cleaner Production, 166: 1274-1282. [DOI:10.1016/j.jclepro.2017.08.070]
42. Lumpkin, G.T. and G.G. Dess. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1): 135-172. [DOI:10.5465/amr.1996.9602161568]
43. Lumpkin, G.T. and G.G. Dess. (1996). Enriching the entrepreneurial orientation construct-A reply to Entrepreneurial orientation or pioneer advantage. Academy of Management Review, 21: 605-607. [DOI:10.2307/258632]
44. Maria Stock, R., A.D. Jong, N.A. Zacharias. (2017). Frontline employees' innovative service behavior as key to customer loyalty: Insights into FLEs' resource gain spiral. Journal of Product Innovation Management, 34: 223-245. [DOI:10.1111/jpim.12338]
45. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Manag. Sci, 29: 757-868. [DOI:10.1287/mnsc.29.7.770]
46. Nasurdin, A.M. and S.L. Khuan. (2007). Organizational justice as an antecedent of job performance. Gadjah Mada International Journal of Business, 9(3): 325-43. [DOI:10.22146/gamaijb.5593]
47. Ndubisi, N.O. and K. Iftikhar. (2012). Relationship between entrepreneurship, innovation and performance: Comparing small and medium size enterprises. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14: 214-236. [DOI:10.1108/14715201211271429]
48. Ober, J. (2020. Innovation Adoption: Empirical Analysis on the Example of Selected Factors of Organizational Culture in the IT Industry in Poland. Sustainability, 12: 8630. [DOI:10.3390/su12208630]
49. O'Cass, A. and J. Weerawardena. (2009). Examining the role of international entrepreneurship, innovation and international market performance in SME internationalization. European Journal of Marketing, 43: 1325-1348. [DOI:10.1108/03090560910989911]
50. Orfila-Sintes, F. and J. Mattsson. (2009). Innovation behavior in the hotel industry. Omega, 37: 380-394. [DOI:10.1016/j.omega.2007.04.002]
51. Oswald, J. 2005. Manufacturing regeneration through corporate entrepreneurship: Middle managers and organizational innovation. International Journal of Operations andProduction Management, 25(5): 491-511. [DOI:10.1108/01443570510593166]
52. Pearson, A.E. (2002). Tough-minded ways to get innovative. Harv. Bus. Rev, 80: 117-124.
53. Peterson, S.J., F. Luthans, B.J. Avolio, F.O. Walumbwa and Z. Zhang. (2011). Psychological capital and employee performance: A latent growth modeling approach. Personnel Psychology, 64(2): 427-50. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2011.01215.x]
54. Porter, M.E. (1985). Technology and competitive advantage. J. Bus. Strategy, 5: 60-78. [DOI:10.1108/eb039075]
55. Rahmanian Kooshki, M. and E. Abbasi. (2013). Mechanisms affecting agricultural entrepreneurial behavior management staff arranged city. Journal of Public Administration, 5(4): 121-38 (In Persian).
56. Razavi, S.H., K. Ab Aziz. (2017). The dynamics between entrepreneurial orientation, transformational leadership, and intrapreneurial intention in Iranian R and D sector. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 23(5): 769-792. [DOI:10.1108/IJEBR-10-2016-0337]
57. Rezaei, R., H. Shaban Ali Fami and N. Salahi Moghadam. (2016). Effect of Social Capital on Organizational Performance of the Agriculture Jahad Organization in Alborz Province. Agricultural Extension and Education Sciences, 11(2): 121-133.
58. Rezaei, R., A. Qalifar and L. Safa. (2011). Identification of obstacles to the development of entrepreneurship in agricultural consulting, technical and engineering service companies in Zanjan province. Entrepreneurial Development Quarterly, 4(14): 27-40.
59. Robinson, R.B. (2010). Linkages between creativity and intention toquit: an occupational study of chefs. Tour. Manag, 31(6): 765-776. [DOI:10.1016/j.tourman.2009.08.003]
60. Rose, R.C., N. Kumar and O.G. Pak. (2011). The effect of organizational learning on organizational commitment, job satisfaction and work performance. Journal of Applied Business Research, 25(6): 55-66. [DOI:10.19030/jabr.v25i6.995]
61. Rosenfeld, R. (1990). Facilitating Innovations in Large Organizations; Wiley Publications: Chichester, UK.
62. Sanjaghi, M.E., B. Farahi Bozenjani, I. Zohoorian Nadali and H. Drodi. (2013). Relation between entrepreneurial orientation and performance of organizational with the mediating effect of organizational justice. Entrepreneurship Development, 6(3): 7-26 (In Persian).
63. Scheepers, M., J. Hough and J. Bloom. (2008). Nurturing the corporate
64. entrepreneurship capability. Journal of Southern African Business Review, 12(3): 50-75.
65. Starbuck, W.H. (1965). Organizational growth and development. Handb. Organ, 111: 451-533.
66. Stumpf, S.A. and K. Hartman. (1984). Individual exploration to organizational commitment or withdrawal. Academi Management Journal, 27: 308-329. [DOI:10.5465/255927]
67. Talari, M., M.R. Fallah and M. Hossein Khani. (2021). Investigating the Role of Entrepreneurial Orientation in the Success of New Products Development of Knowledge-based Companies with an Emphasis on Ambidextrous Marketing. Modern Marketing Research, 11(1): 157-178. doi: 10.22108 / nmrj.2021.124800.2225 (In Persian).
68. Usman, M. and A. Mat. (2017). Assessing the importance of entrepreneurial orientation on innovation in service sector. International Journal of Business and Management Invention, 6(7): 35-39.
69. Van de Ven, A.H. (1986). Central problems in the management of innovation. Management Sciense, 32: 590-607. [DOI:10.1287/mnsc.32.5.590]
70. Wales, W.J., J.G. Covin and E. Monsen. (2020). Entrepreneurial orientation: The necessity of a multilevel conceptualization. Strategic Entrepreneurship Journal, 14(4): 639-660. [DOI:10.1002/sej.1344]
71. Walumbwa, F.O., B.J. Avolio and W. Zhu. (2008). How transformational leadership weaves its influence on individual job performance: The role of identification and efficacy beliefs. Personnel Psychology, 61(4): 793-825. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2008.00131.x]
72. Wiklund, J. and D. Shepherd. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1): 71-91. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2004.01.001]
73. Woodman, R.W., J.E. Sawyer and R.W. Griffin. (1993). Toward a theory of organizational creativity. Acad. Manag. Rev, 18: 293-321. [DOI:10.5465/amr.1993.3997517]
74. Yadalhi Farsi, J. and S. Jan Nishari and M. Zamani. (2009). Investigating intra-organizational entrepreneurship in government organizations (case study: Jahad Khuzestan province). Entrepreneurship Development, 1(1): 169-204.
75. Yeoh, K.K. and R. Mahmood. (2012). The relationship between pro-innovation organizational climate and innovative work behavior: A study among the knowledge workers of the knowledge intensive business services in Malaysia. J. Technol. Oper. Manag, 7: 13-37.
76. Zahedi Mazandarani Mohammad Javad. (2005). Rural poverty, its trend and measurement in Iran (explanation of methods and criticism of approaches). Social Welfare (Poverty and Inequality in Iran) 17(4): 286-322.
77. Zhao, F. (2005). Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. Int. J. Entrep. Behav. Res, 11: 25-41. [DOI:10.1108/13552550510580825]
78. Zheng, W., B. Yang and G.N. McLean. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research, 63(7): 763-71. [DOI:10.1016/j.jbusres.2009.06.005]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb