دوره 10، شماره 20 - ( پاییز و زمستان 1402 )                   جلد 10 شماره 20 صفحات 119-109 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghorbani Piralidehi F. (2024). Investigating the Role Practical Courses in Improving the Entrepreneurial Competencies of Students (The case of: Students of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University). J Entrepreneurial Strategies Agric. 10(20), 109-119. doi:10.61186/jea.10.20.109
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-358-fa.html
قربانی پیرعلیدهی فاطمه. بررسی نقش دروس عملی در بهبود شایستگی‌‌های کارآفرینانه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری) راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 1402; 10 (20) :119-109 10.61186/jea.10.20.109

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-358-fa.html


گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
چکیده:   (761 مشاهده)
مقدمه و هدف: کسب شایستگی‌‌های کارآفرینانه توسط دانش‌‌آموختگان آموزش عالی، موجب افزایش مشارکت آنها در زمینه توسعه اقتصادی و بهبود سطح رفاه زندگی اجتماعی آنان خواهد شد. لذا، تربیت دانش‌‌آموختگان کارآفرین از جمله اهداف اساسی نظام آموزش عالی کشور است. در بین دروس مختلف، دروس عملی فرصتی برای مهارت‌‌زایی و مجهزساختن دانش‌‌آموختگان به شایستگی‌‌های کارآفرینانه هستند. دروس عملی می‌‌توانند با ترکیب دانش نظری و دانش تجربی، تفکرهای انتقادی و یادگیری به شیوه حل مسأله را فراهم سازند. لذا، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دروس عملی در بهبود شایستگی‌‌های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به انجام رسید.
مواد و روش‌ها: رویکرد کلی تحقیق، کمی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و سال آخر دوره کارشناسی هستند (1611 نفر) که با روش نمونه‌‌گیری طبقه‌‌ای تصادفی 310 نفر از آنها به­عنوان نمونه، انتخاب شدند. روایی پرسشنامه‌‌ از طریق اعضای هیأت علمی دانشگاه و بررسی شاخص روایی محتوایی (CVI) و نسبت روایی محتوایی (CVR) بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از پیش‌‌آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که به اعتقاد اکثر دانشجویان مورد مطالعه، دروس عملی تأثیری در حد متوسط را در بهبود شاخص‌‌های شایستگی‌‌های کارآفرینانه آنها دارند. شایستگی‌‌های فردی و ارتباطی بیشترین میانگین و شایستگی‌‌های فنی- تخصصی کمترین جایگاه را در بین انواع شایستگی‌‌ها کسب کردند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که سطح تحصیلات بر شایستگی‌‌های کارآفرینانه دانشجویان مؤثر است و دانشجویان دکتری، میانگین شایستگی بیشتری را به­دست آوردند. در بین دروس مختلف عملی، درس کارآموزی بیشترین تأثیر را در بهبود شایستگی‌‌های کارآفرینانه دانشجویان داشت.
نتیجه‌گیری: شایستگی کارآفرینانه دانشجویان دکتری بیشتر بوده و اعتقاد آن‌‌ها نسبت به تأثیر دروس عملی در بهبود شایستگی‌‌های کارآفرینانه بیشتر است. در نتیجه، هرچند تأثیر دروس عملی بر بهبود شایستگی‌‌های کارآفرینانه متوسط است اما با افزایش سطح سواد دانشجویان این دیدگاه تقویت شده است. درس کارآموزی به ­دلیل قرارگرفتن در شرایط ملموس و عینی، بیشترین تأثیر را در بهبود شایستگی‌‌های کارآفرینانه داشته است. با توجه به یافته‌‌های تحقیق پیشنهادهایی جهت ارتقای تأثیر دروس عملی بر بهبود شایستگی‌‌های کارآفرینانه دانشجویان ارائه شد.  

 
متن کامل [PDF 3032 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کارآفرینی در کشاورزی
دریافت: 1402/1/15 | پذیرش: 1402/5/18 | انتشار: 1402/11/8

فهرست منابع
1. Akidi, M., Parsa, A., & Elhampour, H. (2020). The role of curricula in the development of job skills, job expectations and employment chances from the point of view of agricultural students and graduates. Journal of Agricultural Education Management, 53, 162-183. [DOI:10.22092/JAEAR.2021.35420.1749]
2. Aliabadi, V., Gholamrezaei, S., & Seymohammadi, S. (2017). The role of entrepreneurial competencies in tendency towaeds SMEs startup by the students of agricultural extension and education at Bu Ali Sina university. Agricultural Education Administration Research, 9(41), 41-52. [DOI:10.22092/JAEAR.2017.105507.1318]
3. Ayoubi, R. M., Alzarif, K., & Khalifa, B. (2017). The employability skills of business graduates in Syria: Do policymakers and employers speak the languages. Education and Training, 59(1), 61-75. [DOI:10.1108/ET-10-2015-0094]
4. Byun, C., Sung, C. S., Park, J. Y., & Choi, D. S. (2018). A study in the effectiveness of entrepreneurship education programs in higher education institution: A case study of Korean graduate programs. Journal of Open Innovative: Technology, Market and Complexity, 2(26), 1-14. [DOI:10.3390/joitmc4030026]
5. Deveci, I., & Cepni, S. (2017). The effect of entrepreneurship education modules integrated with science education on the entrepreneurial characteristics of pre-service teachers. Social Work, 15, 56-85.
6. Galindo, M. A., & Mendez, M. T. (2014). Entrepreneurship, economic growth and innovation: Are feedback effects at work. Journal of Business Research, 67, 825-829. [DOI:10.1016/j.jbusres.2013.11.052]
7. Gangadharappa, N. R., Acker, D. G., Chengappa, P. G. K., S, Sajeer, M. V., & Shen, D. (2007). Social capital and ability change among Indian farmers. Proceedings of the 23rd Annual Meeting, Polson, Montana.
8. Gholami, H., & Eghbali, J. (2018). Measuring the entrepreneurial competencies of members of consulting, technical and agricultural engineering service companies (Case study: Southern region of Kerman province). Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 4(8), 51-64. [DOI:10.29252/jea.4.8.51]
9. Ghorbanalizadeh, M., & Najar Nahavandi, M. (2014). An analysis on the efficiency of higher education in the issue of youth employment. Strategic Studies of Sports and Youth, 13(24), 1-25.
10. Ghorbani Piralidehi, F., & Valizadeh, A. (2015). The effect of practical agricultural lessons on the performance of agricultural science students of Payam Noor University, Dehlran. Agricultural Education Administration Research, 7(34), 28-39. [DOI:10.22092/JAEAR.2016.106002]
11. Gutierrez, J. G., & Baquero, J. E. G. (2017). New cross-proposal entrepreneurship and innovation in educational programs in third level (tertiary) education. Contaduría y Administración, 62(1), 239- 261. [DOI:10.1016/j.cya.2016.10.005]
12. Hosseinin, S., Abolghasemi, M., Yadollahi Farsi, J., & Rezaeizadeh, M. (2017). Designing a model of entrepreneurial competencies of university faculty members (Case study: Shahid Beheshti University). Journal of Iranian Higher Education, 9(1), 133-167.
13. Ismail, V. Y., & Zain, E. (2015). The portrait of entrepreneurial competence on student entrepreneurs. Procedia-Social and Behavioral Science, 169, 178-188. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.300]
14. Khorand, M. T., & Seghatoleslami, A. (2023). Investigating the effect of social responsibility and emotional intelligence on entrepreneurial spirit students of Sari agricultural sciences and natural resources university. Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, 9(18), 126-135. [DOI:10.52547/jea.9.18.126]
15. Kochadai, M. (2012). Entrepreneurial competency, a study with reference to socially and economically backward communities in Chennai city. School of Management.
16. Lans, T., Bergevoet, R. H. M., Mulder, M., & Van Woerkum, C. M. J. (2005). Identification and measurement of competences of entrepreneurs in agribusiness. 8th Pd. D. Conference on Business Economics, Management and Organization Science.
17. Malekipour, A., Hakimzadeh, R., Dehghani, M., & Zali, M. R. (2019). The phenomenological exploration of Identification entrepreneurial competencies in the fields of social and behavioral sciences. Iranian Journal of Managemen in the Islamic University, 8(1), 163-182.
18. Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 16(2), 92-111. [DOI:10.1108/13552551011026995]
19. Movahedi, R., Zoleikhaei Sayyar, L., & Bagheri, M. (2019). Skills affecting the willingness to work and employability of university educated women in Hamadan province. Women in Development and Politics, 17(3), 389-411. [DOI:https://doi.org/10.22059/jwdp.2020.277814.1007612]
20. Nicklaus, T. (2011). Learning needs assessment in entrepreneurship training: A practical approach of competency-based assessment. The University of Twente.
21. Rabiei, A., & Delbaz, H. (2012). Investigating factors affecting the formation of entrepreneurship in students of Guilan University. Monthly Social, Economic, Scientific and Cultural Work and Society, 149, 34-45.
22. Rasmussen, E., Mosey, S., & Wright, M. (2011). The evolution of entrepreneurial competencies: A longitudinal study of university spin off venture emergence. Journal of Management Studies, 48(6), 1314-1345. [DOI:10.1111/j.1467-6486.2010.00995.x]
23. Rezaei Zadeh, M., Hogan, M., O, R., J, Cunningham, J., & Murphy, E. (2017). Core entrepreneurial competencies and their interdependencies: Insights from a study of Irish and Iranian entrepreneurial, university students and academics. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(1), 35-73. [DOI:10.1007/s11365-016-0390-y]
24. Sabokara, M. (2021). Entrepreneurial competencies: Skills required for business performance. The first International Conference on Management and Industry, Tbilisi, Georgia.
25. Shahvali, M., Arabi, G., & Bijani, M. (2022). Learning triple knowledge. Nasuh Publications.
26. Singh, R., Chawla, G., Agarwal, S., & Desai, A. (2017). Employability and innovation: Development of a scale. International Journal of Innovation Science, 9(1), 20-37. [DOI:10.1108/IJIS-10-2016-0041]
27. Sundah, D. I. E., Langiu, C., Maramis, D. R. S., and Tawalujan, D. L. (2017). Developing entrepreneurial competencies for successful business model canvas. Journal of Physics. The 2nd International Joint Conference on Science and Technology, 953, 1-23. [DOI:10.1088/1742-6596/953/1/012040]
28. Zahedifar, F., Lebadi, Z., & Parasteh Ghombovani, F. (2021). Explanation and identification of the entrepreneurial competencies of faculty members based on grounded theory approach. Research in Medical Education, 13(2), 59-69. https://doi.org/10.52547/rme.13.2.58 [DOI:10.52547/me.13.2.58]
29. Zenner, L., Kothandaraman, K., & Pilz, M. (2017). Entrepreneurship education at Indian industrial training institutes- A case study of the prescribed adopted and enacted curriculum in and around Banpalore. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4, 69-94. [DOI:10.13152/IJRVET.4.1.4]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb