دوره 5، شماره 10 - ( پاییز و زمستان 1397 )                   جلد 5 شماره 10 صفحات 19-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimi M S, Bahrami Z. Studying the Entrepreneurial Characteristics of Agricultural Students (Case Study: Isfahn Uiversity of Technology) . jea. 2018; 5 (10) :10-19
URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-180-fa.html
ابراهیمی محمد صادق، بهرامی زیبا. بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان) . راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی. 1397; 5 (10) :19-10

URL: http://jea.sanru.ac.ir/article-1-180-fa.html


دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده:   (1621 مشاهده)
    کارآفرینی در بردارنده منبعی از انعطاف­ پذیری، نوآوری، ایجاد و توسعه­ی شغلی برای اقتصاد و یک فرصت جالب برای توسعه ­ی حرفه‌ای افراد تلقی می‌شود. دانشگاه‌ها در گذشته به­عنوان محیطی آموزشی شناخته می‌شدند؛ اما با توجه به تحولات نظام کلان، رویکردی پژوهشی پیدا کردند و در واقع؛ یک وظیفه به وظایف دانشگاه اضافه شد که تحصیلات تکمیلی محصول این تحولات بود. در واقع کارآفرین ­شدن دانشگاه‌ها دومین انقلاب در مأموریت دانشگاه‌ها به­ شمار می‌رود. در این تحقیق به بررسی ویژگی­های کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته ­های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی می‌باشند که حداقل دوسال از تحصیل خود را گذرانده باشند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از مقدار ضریب Kmo و آزمون بارتلت تأیید و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نشان از پایابودن ابزار اندازه‌گیری در حد 91 درصد داشت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و روش نمونه‌گیری طبقه ­ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد از جامعه آماری 1700 نفری تعداد نمونه آماری 98 نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی تعیین گردید. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آماره‌های توصیفی و استنباطی نظیر درصد فراوانی، میانگین، آزمون کروسکال، من ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از رگرسیون استفاده گردید. نتایج آزمون همستگی رابطه 99 درصد و بسیار معنی‌داری را بین متغیرهای ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین با میزان آگاهی از فعالیت‌های کارآفرینانه دانشجویان نشان داد.
واژه‌های کلیدی: نظام آموزشی، کارآفرینی، نوآوری، فرصت
متن کامل [PDF 376 kb]   (459 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش کارآفرینی
دریافت: 1398/2/14 | پذیرش: 1398/3/4 | انتشار: 1398/4/30

فهرست منابع
1. Abdollahi, H., J. Aghamohammadi, A.S. Abbaspour and A.H. Delaware. 2016. An Analysis of Personality Characteristics of Entrepreneurship among the Students in the First Level of Secondary Education in Kurdistan Province. Quarterly Journal of Invention and Creativity in the Humanities, 7: 70-49.
2. Ahmad Pourdariani, M. and M. Azizi. 2014. Entrepreneurship. Cultural and Publishing Institute of Mehrbar Pen, Tehran.
3. Allameh, S.M., M. Gharibpour and F. Amiri. 2013. Factors Affecting the Process of Production and Transfer of Knowledge in Small and Medium Business. Human Resource Management Research Institute of Imam Hossein University (AS), 5: 85-69.
4. Alwani, S.M., S.M. Moghimi, A.S. Azar and M.H. Rahmati. 2011. Policy in Entrepreneurship Education System in Iran. Work and Society Monthly Workbook, 140: 30-4.
5. Amiri Lorgani, M. 2016. Examination of Barriers to Academic Entrepreneurship at Gonbad University, Graduate Student in Entrepreneurship Management (Agribusiness Services). Faculty of Humanities Department of Economics. Gonbad Kavous University.
6. Arslan, C. Dilmac, B. and E. Hamarta. 2009. Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: a study with Turkish university students. Social Behavior and Personality, 37: 791-800. [DOI:10.2224/sbp.2009.37.6.791]
7. Clark, B.R. 1998. The entrepreneurial university: Demand and response. Tertiary. Education Management, 4: 5-16. doi/abs/10.1080/13583883.1998.9966941- [DOI:10.1007/BF02679392]
8. Collins, L., P.D. Hannon and A. Smith. 2004. Enacting entrepreneurial intent: the gaps between student needs and higher education capability. Education Train, 46: 454-463. [DOI:10.1108/00400910410569579]
9. Cools, E. and H.W. Broeck. 2008. The hunt for the heffalump continues: can trait and cognitive characteristic predict entrepreneurial orientation? Journal of Small Business Management, 18: 23-41.
10. Cuervo, A., D. Ribeiro and S. Roig. 2007. Entrepreneurship: concepts, theory and perspective. Springer, Science Bus Media. [DOI:10.1007/3-540-48543-0_1]
11. Etzkowitz, H. 2004. The evolution of the entrepreneurial university, International Journal technology Globalisation, 1: 64-77. [DOI:10.1504/IJTG.2004.004551]
12. Gholam Rezaei, S., F. Sepahand, K. Naderi and N. Kakavand. 2017. Investigating the Role of the Agricultural Engineering and Natural Resources Organization in the Development of Entrepreneurship among Graduates. Quarterly Journal of Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 4 (7): 56-48.
13. Gibb, A. 2002. In Pursuit of a New Enterprise and Entrepreneurship Paradigm for Learning: Creative Destruction, New Values, New Ways of Doing Things and New Combinations of Knowledge. Inte. Rnational Journal Management, 4: 233-269. doi.org/10.3402/aie.v3i0.17211 [DOI:10.1111/1468-2370.00086]
14. Gibb, A. 2002. Creating conducive environments for learning and entrepreneurship: living with, dealing with, creating and enjoying uncertainty and complexity. Ind. High. Educ, 16: 135-148. [DOI:10.5367/000000002101296234]
15. Gibb, A. 2012. Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3: 1-21. doi/abs/10.3402/aie.v3i0.17211. [DOI:10.3402/aie.v3i0.17211]
16. Golar, Z., M. Amiri and M. Moazami. 2017. Designing a Conceptual Framework for Stakeholder Engagement in Public Policy. Journal of Audit Knowledge, 17: 105-81.
17. Gurol, Y. and N. Atsan. 2006. Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education Train, 48: 25-38. [DOI:10.1108/00400910610645716]
18. Hafezian, M. and M. Salehi. 2015. Identification of components in human resources management of university incubators and its role in creating productive companies of the university. Two-part research on human resource management at Imam Hossein University of Medical Sciences (AS), 4: 103-83.
19. Khosrowypour, B. and S.H. Kikhah. 2013. Entrepreneurship Education, an Approach to Agricultural Students' Employment. Monthly Social, Economic, Scientific and Cultural Work and Society, 163: 39-26.
20. Kianmehr, M. 2003. Considerations about the unemployment issue, with an emphasis on the issue of graduating unemployment in the country. Journal of Cooprative, 1: 18-13.
21. Kordinach, A., P. Ahmadi, Z. Ghorbani and N. Nikanlachi. 2012. Study of the characteristics of Entrepreneurial University at Tarbiat Modares University. Entrepreneurship Development 5: 64-47.
22. Mahmudnia, A., P. Najjarian, S. Zarghami and M. Yemeni. 2012. Edgar Moran's approach to philosophy and his philosophical foundations. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 4: 86-65.
23. Mardanshahi, M. and M. Roshanfar. 2015. Formulation of Agricultural Entrepreneurship Development Strategies among Agricultural and Natural Resources Graduates. Strategies for entrepreneurship in agriculture, 2: 1-10. [DOI:10.18869/acadpub.jea.2.4.10]
24. Marlow, S. and M. McAdam. 2008. A preliminary investigation into networking activities within the university incubator. International journal entrepreneurship behavior research, 14: 219‐241. [DOI:10.1108/13552550810887390]
25. Miraqa'i, A.S. and M. Mirzai. 2012. Investigating Personality Characteristics of Entrepreneurship among Technical and Engineering Students of Isfahan University. Iranian Engineering Education Quarterly, 14: 147-133.
26. Movahedi, R., H. Sa'adi, S. Akbari and M. Azizi. 2012. Pathology of Unemployed Agricultural Graduates: quantitative and qualitative analysis. Research on Agricultural Economics and Development, 4: 692-679.
27. Mradneshahi, M. and M. RoshanFar. 2015. Development of strategies for agricultural entrepreneurship development among agricultural and natural resource graduates. Journal of Entrepreneurship Strategies, 2(4): 10-1. [DOI:10.18869/acadpub.jea.2.4.10]
28. Rothaermel, F.T., S.D. Agung and L. Jiang. 2007. University entrepreneurship: Ataxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16: 691-791. [DOI:10.1093/icc/dtm023]
29. Safarzadeh, H., M. Ahmadi-Sharif and Gh. KargrainMarvesti. 2009 Factors Affecting the Establishment of Entrepreneurial Universities. Journal of Technology Education, 4: 151-137.
30. Samadimarkkala'i, H. 2015. Explaining the Status of Indicators of Entrepreneurial University in Higher Education with the Design of Empirical Research. Cultural Engineering, 10: 149-127.
31. Shariatzadeh, M., M. Chizari, A. Malek Mohammadi and A. Nowrooz. 2006. Opinions of Agricultural Education Experts on the Objectives, Plans and Process of Recruitment of Agricultural Agricultural Secondary School Students. Journal of Agricultural Extension and Training in Iran, 2: 14-1.
32. Strategic Plan of Isfahan University of Technology. Available on site: https://www.iut.ac.ir
33. Zali, M.R., M. Madhosh and A. Kordinach. 2007. Evaluation of entrepreneurship characteristics of students (Case study: Mazandaran University). Quarterly Journal of Humanities, 1: 81-113.
34. Zampetakis, L.A., K. Kafetsios, N. Bouranta, T. Dewett and V.S. Moustakis. 2009. on the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions. International journal entrepreneurship behavior research, 15: 595-618. [DOI:10.1108/13552550910995452]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Entreneurship and Agriculture

Designed & Developed by : Yektaweb